HALEP, DECORATĂ DE IO­HAN­NIS

Halep a re­venit în România cu tro­feul de la Wim­ble­don și a fost pri­mi­tă la Sa­lo­nul Ofi­cial al Ae­ro­por­tu­lui Oto­peni, un­de a ofe­rit pri­me­le de­cla­ra­ţii.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Afla­tă la al doi­lea ti­tlu de Grand Slam, Halep a pre­zen­tat tro­feul pri­mit de la or­ga­ni­za­to­rii tur­neu­lui lon­do­nez, o re­pli­că în mi­nia­tu­ră a ori­gi­na­lu­lui, atât ce­lor pre­zen­ţi la con­fe­ri­nță, cât și unui grup de apro­xi­ma­tiv 50 de su­por­teri ca­re au aștep­tat-o la ieși­re.

Pe lângă jur­na­liști, din co­mi­te­tul ce­lor ca­re au întâmpi­nat-o pe ma­rea cam­pi­oa­nă au mai fă­cut par­te, prin­tre alții, mi­nis­trul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Bog­dan Ma­tei, preșe­din­te­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Te­nis, Ion Ți­riac, preșe­din­te­le COSR, Mi­hai Co­va­liu, și Ilie Năs­ta­se. „Sper ca ace­as­tă vic­to­rie să fie o in­spi­rație pen­tru co­pii. Să cre­a­dă în ei și să nu ce­de­ze ni­ci­o­da­tă!”, a spus Si­mo­na. Preșe­din­te­le COSR a con­fir­mat că Halep va fi port-dra­pe­lul Ro­mâni­ei la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce de la To­kyo. Urmă­to­rul obi­ec­tiv al con­stă­nțen­cei va fi o me­da­lie la Olim­pi

adă: „Vre­au să ating for­ma de la Wim­ble­don și să câștig. Vre­au au­rul, dar știu că es­te greu. O să joc în toa­te pro­be­le pen­tru a lua o me­da­lie”.

Pre­mia­tă de Preșe­din­te

Klaus Io­han­nis a de­cis să îi acor­de Si­mo­nei Halep cea mai înal­tă dis­tinc­ţie a sta­tu­lui ro­mân, Ordi­nul Na­ţi­o­nal „Ste­aua Ro­mâni­ei” în grad de Ca­va­ler. „Am pri­mit acum, când am ate­ri­zat, un me­saj în le­gă­tu­ră cu asta. Îi mul­ţu­mesc foar­te mult dom­nu­lui Klaus Io­han­nis, sunt ono­ra­tă. E un lu­cru de­o­se­bit, abia aștept să se întâmple”, a afir­mat Halep. De ase­me­nea, Pa­triar­hia Ro­mână a co­mu­ni­cat că îi va acor­da Si­mo­nei cea mai înal­tă dis­tinc­ţie a sa, „Cru­cea Pa­triar­ha­lă“pen­tru mi­reni.

Halep va pre­zen­ta tro­feul fa­ni­lor astă­zi, pe Are­na Nați­o­na­lă, în ca­drul unui eveni­ment or­ga­ni­zat de Primăria Capitalei, ca­re va înce­pe de la ora 19.00.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.