Be­ne­fi­ci­i­le apei de ploaie

Chiar da­că pe­ri­oa­de­le ploi­oa­se pot fi mo­ho­râte și îţi pot stri­ca ușor sta­rea de spirit, atunci când nu sunt ex­ce­si­ve aces­tea sunt o bi­ne­cu­vânta­re.

Romania Libera - - Familie - Va­len­ti­na.vla­doi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Apa de ploaie es­te un in­gre­di­ent na­tu­ral ca­re îți poa­te fa­ce pă­rul mai moa­le de­cât cre­zi. Având un pH neu­tru,apa de ploaie es­te foar­te bu­nă pen­tru plan­te,dar și pen­tru păr.Fap­tul că es­te lip­si­tă de să­ruri mi­ne­ra­le și poa­te fi ți­nu­tă la o tem­pe­ra­tu­ră de 5-10 gra­de fa­ce ca ace­as­tă apă să nu dez­vol­te mi­croor­ga­nis­me. Apa de ploaie poa­te aju­ta la tre­bu­ri­le cas­ni­ce. Ace­as­ta poa­te fi co­lec­ta­tă și fo­lo­si­tă fa­ră pro­ble­me.Atât timp cât se co­lec­te­a­ză în bu­toaie sau în re­ci­pi­en­te cu­ra­te și se păs­tre­a­ză la tem­pe­ra­turi de ma­xi­mum 10 gra­de, într-un loc fă­ră lu­mi­nă, se poa­te uti­li­za la spă­la­rea ru­fe­lor. Ace­as­tă apă pro­te­je­a­ză mai mult timp mași­na de spă­lat,de­oa­re­ce nu es­te o apă du­ră. De alt­fel, se eco­no­mi­sește de­ter­gent, de­oa­re­ce ce­le mai mul­te fo­lo­sesc la de­du­ri­za­rea apei.În plus,poa­te fi fo­lo­si­tă și la tre­bu­ri­le cas­ni­ce, pu­tându-se păs­tra în re­ci­pi­en­te până la 3 luni.Oda­tă ce ai înce­put să co­lec­te­zi apa de ploaie și să o fo­lo­sești în gos­po­dă­rie,se va ob­ser­va cu si­gu­ra­nță o di­fe­re­nță, atât pe plan fi­nan­ciar, cât și pe pla­nul per­so­nal de îngri­ji­re.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.