Vic­to­ri­os la To­ron­to

Romania Libera - - Auto - Lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pi­lo­tul fran­cez Si­mon Pa­ge­naud, învin­gă­tor în cur­sa de 500 de mi­le de la India­na­po­lis din lu­na mai, a câşti­gat, du­mi­ni­că, Ma­re­le Pre­miu al ora­şu­lui To­ron­to, a 11-a din ce­le 17 eta­pe ale Cam­pi­o­na­tu­lui au­to­mo­bi­lis­tic nord-ame­ri­can IndyCar, de­van­sându-l pe ne­o­ze­e­lan­de­zul Scott Di­xon (Chip Ga­nas­si), cam­pi­o­nul en ti­tre. Ple­cat din po­le po­si­ti­on, Pa­ge­naud şi-a tre­cut în cont a treia vic­to­rie din acest an, du­pă ce a con­tro­lat cur­sa de la un ca­păt la altul. Po­di­u­mul cur­sei ca­na­di­e­ne a fost com­ple­tat de ame­ri­ca­nul Ale­xan­der Ros­si (Andret­ti) şi de com­pa­tri­o­tul său Jo­sef New­gar­den (Pen­ske), li­de­rul cam­pi­o­na­tu­lui,cu 434 punc­te.Pa­ge­naud ocu­pă lo­cul se­cund în cla­sa­ment cu 395 punc­te, iar al trei­lea es­te Ros­si,cu 394 punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.