Alte vestigii vor avea un vi­i­tor in­cert

Romania Libera - - Arte -

Din pă­ca­te,au­to­ri­tăți­le nu reușesc să pu­nă în va­loa­re un alt sit im­por­tant, Ne­cro­po­la Ro­ma­nă, si­tua­tă la câte­va su­te de me­tri de Cas­trul Ro­man,la in­tra­rea în Ga­lați din­spre Te­cuci. Es­te cea mai ma­re ne­cro­po­lă ro­ma­nă des­co­pe­ri­tă în su­dul Mol­do­vei. Să­pă­tu­ri­le ar­he­o­lo­gi­ce coor­do­na­te în 1975 de prof.dr.Mi­ha­la­che Bru­diu au dus la des­co­pe­ri­rea a 79 de mor­min­te. Mor­min­te­le din par­tea de jos a pan­tei erau de in­ci­ne­rație,din pri­ma pe­ri­oa­dă a stă­pâni­rii ro­ma­ne,iar pe mă­su­ră ce pan­ta ur­că se gă­sesc mor­min­te de înhu­mație, de rit creștin.Au fost gă­si­te mai mul­te obi­ec­te de rit creștin și un frag­ment ce­ra­mic pe ca­re era gra­vat nu­me­le lui Isus Hris­tos.Prin ace­as­ta,ves­ti­gi­i­le din Ne­cro­po­la Ro­ma­nă de la mar­gi­nea Ga­lați­u­lui de­mon­stre­a­ză de­o­po­tri­vă ro­ma­ni­za­rea,dar și încrești­na­rea po­pu­lați­ei da­co-ro­ma­ne.În 1985,ne­cro­po­la a fost de­cla­ra­tă re­zer­vație ar­he­o­lo­gi­că.În 2007,ce­le 10 ha ale Ne­cro­po­lei Ro­ma­ne,ca­re erau în pro­pri­e­ta­tea Pri­mă­ri­ei Ga­lați,au fă­cut obi­ec­tul unei in­gi­ne­rii imo­bi­lia­re de 9,5 mi­li­oa­ne eu­ro,ajun­gând în pro­pri­e­ta­tea unei in­sti­tuții ban­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.