ARTIȘTI ÎN BELGIA

Ver­ni­sa­jul ex­po­zi­ţi­i­lor de ar­tă con­tem­po­ra­nă „Lo­ve Let­ters For Eu­ro­pe. Sig­ned Ro­ma­nia“, or­ga­ni­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Ro­mân în fa­bu­lo­sul de­cor al Cas­te­lu­lui Be­lo­eil (Belgia), va avea loc pe 18 iu­lie.

Romania Libera - - Cultură - Maria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Doi­na Le­vin­tza, unul din­tre cei mai pro­li­fici și mai apre­ciați sce­no­gra­fi de te­a­tru, te­le­vi­zi­u­ne și film din România, va pre­zen­ta o ex­po­ziție de cos­tu­me în spați­i­le Cas­te­lu­lui Be­lo­eil.Ace­as­tă ex­po­ziție, des­fășu­ra­tă în in­cin­ta cas­te­lu­lui,va re­da ar­mo­nia din­tre mo­dă și te­a­tru, ală­turi de ac­ce­so­ri­i­le de ma­ro­chi­nă­rie

ale ar­tis­tu­lui Dan Co­ma, unul din­tre cei mai cu­nos­cuți cre­a­tori de gen din România. În gră­di­ni­le fe­e­ri­ce ale cas­te­lu­lui vor fi ex­pu­se lu­cră­ri­le sculp­to­ru­lui Mi­hai Ţo­pes­cu, într-o lar­gă per­spec­ti­vă spa­ţia­lă ce va da pu­bli­cu­lui po­si­bi­li­ta­tea de a re­a­li­za co­ne­xi­u­ni­le din­tre di­ver­se­le zo­ne de in­te­res ale eveni­men­tu­lui.Artis­tul pro­pu­ne proi­ec­tul „Ma­ni­fest“, con­stând într-o in­sta­lație out­door, con­fi­gu­ra­tă in si­tu, în gră­di­na cas­te­lu­lui, un pro­test împo­tri­va de­frișă­ri­lor ile­ga­le, su­pra­pu­nând unei pă­duri na­tu­ra­le una ide­a­lă, a „Pa­ra­di­su­lui“, pre­cum o in­ti­tu­le­a­ză.

Sco­pul ex­po­ziți­i­lor es­te de a evi­den­ţia va­lo­ri­le noas­tre cul­tu­ra­le şi spi­ri­tua­le, ape­lând la cre­ați­i­le ar­tiști­lor de re­nu­me, res­pec­ta­ţi şi apre­cia­ţi pen­tru ar­ta lor. „Spi­ri­tul de la Cas­te­lul Be­lo­eil es­te ace­lași cu spi­ri­tul Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA și sunt ab­so­lut con­vins că împreu­nă vom or­ga­ni­za proi­ec­te ce se vor bu­cu­ra de un imens suc­ces“, a de­cla­rat pri­nțul de Lig­ne. Châte­au de Be­lo­eil, su­pra­nu­mit „Ver­sail­les-ul bel­gian“, es­te un do­me­niu fa­bu­los cu o is­to­rie de pes­te opt se­co­le, apa­rți­nând fa­mi­li­ei prin­cia­re Lig­ne.

România es­te ţa­ra in­vi­ta­tă a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal EUROPALIA,oca­zie cu ca­re își va pu­ne în va­loa­re atât isto­ria, cât şi sce­na ar­tis­ti­că fas­ci­nan­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.