CAR­TE

„Vre­mea mânzu­lui sec“

Romania Libera - - Cultură -

Car­tea lui Cris­tian Tu­dor Popescu, apă­ru­tă la Po­li­rom,ex­ce­le­a­ză prin­tr-o scri­i­tu­ră ner­voa­să,den­să,du­bla­tă de o ex­ce­pți­o­na­lă ca­pa­ci­ta­te de a pro­pu­ne ima­gini me­mo­ra­bi­le.Au­to­rul es­te „un Ca­ra­gia­le al tim­pu­lui nos­tru,ca­re i-a ci­tit,prin­tre alții,pe Bor­ges și pe Ci­o­ran“,du­pă cum spu­ne Ion Ro­ta­ru. Li­te­ra­tu­ra lui es­te o li­te­ra­tu­ră­do­cu­ment și va ră­mâne foar­te la zi, așa cum au ră­mas Schițe­le lui Ca­ra­gia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.