Un con­tro­ver­sat om de afa­ceri bul­gar, fa­vo­rit să preia Te­le­kom Ro­mânia

Romania Libera - - Pagina 2 -

Omul de afa­ceri Spas Ru­sev, ca­re a de­pus o ofer­tă an­ga­jan­tă, es­te fa­vo­rit pen­tru a pre­lua di­vi­zia de mo­bil a Te­le­kom Ro­mânia, au de­cla­rat sur­se apro­pia­te dis­cuți­i­lor. Ru­sev es­te con­si­de­rat un per­so­naj con­tro­ver­sat, el fi­ind pre­zen­tat fie ca un „oli­garh de dre­ap­ta“și emi­ne­nța ce­nușie în pe­ri­oa­da gu­ver­nu­lui lui Si­me­on de Sa­xa-Co­burg-Got­ha, fie ca un per­so­naj având le­gă­turi cu mem­bri ai unor gru­pări in­fra­cți­o­na­le din Bul­ga­ria. El es­te acți­o­nar prin­ci­pal al ce­lui mai ma­re ope­ra­tor de te­le­co­mu­ni­cații din Bul­ga­ria, com­pa­nia Vi­va­com, scoa­să re­cent la vânza­re, scrie news.ro. Pri­me­le in­for­mații des­pre o po­te­nția­lă vânza­re a Te­le­kom Ro­mânia că­tre Ru­sev au apă­rut la înce­pu­tul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.