Fi­rea a lip­sit de la pre­mi­e­rea Si­mo­nei Ha­lep

Romania Libera - - Pagina 2 -

Primăria Capitalei a or­ga­ni­zat un eveni­ment pen­tru Si­mo­na Ha­lep. Pri­ma­rul ge­ne­ral al Capitalei, Ga­bri­e­la Fi­rea, a anu­nțat or­ga­ni­za­rea, mi­er­curi, a unui eveni­ment pen­tru Si­mo­na Ha­lep, proas­păt câști­gă­toa­re la Wim­ble­don. Eveni­men­tul a avut loc pe Are­na Nați­o­na­lă, înce­pând cu ora 19.00. Ga­bri­e­la Fi­rea nu a mai par­ti­ci­pat.

„I-am tran­smis per­so­nal doam­nei pri­mar ge­ne­ral Ga­bri­e­la Fi­rea ru­gă­min­tea ca Primăria să ne pu­nă la dis­po­ziție Are­na Nați­o­na­lă și lo­gis­ti­ca ne­ce­sa­ră or­ga­ni­ză­rii aces­tui eveni­ment și am gă­sit, la fel ca întot­de­au­na, înțe­le­ge­rea ne­ce­sa­ră, drept pen­tru ca­re îi adre­sez pu­blic mu­lțu­mi­ri­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Te­nis. Sunt con­vins că iu­bi­to­rii spor­tu­lui din Bu­cu­rești, și nu nu­mai, vor fi încântați să o fe­li­ci­te la sce­nă des­chi­să pe ma­rea noas­tră cam­pi­oa­nă“, a de­cla­rat Ion Ţi­riac, preșe­din­te al Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Te­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.