SPIRIT

Pri­mul ro­bot sof­twa­re din in­dus­tria de ma­na­ge­ment al cre­an­ţe­lor

Romania Libera - - Eveniment -

Kruk Ro­mânia a anun­ţat mi­er­curi că a im­ple­men­tat, împreu­nă cu fir­ma de con­sul­tan­ţă RPAbox şi com­pa­nia UiPath, pri­mul ro­bot sof­twa­re din in­dus­tria lo­ca­lă de ma­na­ge­ment al cre­an­ţe­lor. Ro­bo­tul, dez­vol­tat împreu­nă cu UiPath şi RPAbox, es­te un soft de au­to­ma­ti­za­re ca­re preia ac­ţi­u­ni­le de ru­ti­nă ale unui an­ga­jat, pre­cum re­con­ci­li­e­rea plă­ţi­lor în ca­drul de­par­ta­men­tu­lui fi­nan­ciar, lă­sându-i aces­tu­ia ast­fel timp să se con­cen­tre­ze pe ac­ţi­u­ni­le ca­re ge­ne­re­a­ză plus­va­loa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.