NU AR TRE­BUI SĂ AI­BĂ CAN­DI­DAT

Romania Libera - - Eveniment - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­şe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, a afir­mat mar­ţi că „ar fi fost mai bi­ne“da­că Alian­ţa USR-PLUS nu şi-ar de­sem­na un can­di­dat la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din toam­nă, afir­mând că în bă­tă­lia cu so­cial-de­mo­cra­ţii se „fă­râmi­ţe­a­ză“elec­to­ra­tul an­ti-PSD, po­tri­vit agen­ţi­ei Ager­pres.

Orban a evi­de­nțiat că ese­nța de­mo­crați­ei es­te că „ori­ce for­mați­u­ne își poa­te de­pu­ne can­di­dat“pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le.

„E drep­tul lor să îşi de­pu­nă can­di­dat, ar fi fost mai bi­ne să nu îşi de­pu­nă can­di­dat, pen­tru că în bă­tă­lia cu PSD-ul e prac­tic o fă­râmi­ţa­re a elec­to­ra­tu­lui ne-PSD sau an­ti-PSD. Cre­e­a­ză opor­tu­ni­tă­ţi mul­ti­ple. (...) Ce să le spu­nem da­că ei au zis din ca­pul lo­cu­lui: Noi ne pu­nem can­di­dat? E de­mo­cra­ţie, ori­ce for­ma­ţi­u­ne îşi poa­te de­pu­ne can­di­dat“, a de­cla­rat li­de­rul PNL la TVR1.

Adver­sa­rul nos­tru po­li­tic es­te PSD

De ase­me­nea, el a su­bli­niat fap­tul că prin­ci­pa­lul ad­ver­sar po­li­tic îl con­sti­tu­ie PSD și coa­liția ma­jo­ri­ta­ră PSD-ALDE. „PSD-ul are încă, chiar da­că la ale­ge­ri­le aces­tea a luat 22,5%, are un elec­to­rat de vreo 23-24%. El a scă­zut pen­tru că PSD, da­că vă adu­ce­ţi amin­te, a câşti­gat ale­ge­ri­le cu 46,5%, iar în ia­nua­rie, fe­brua­rie, mar­tie era pe sco­ruri foar­te mari, pen­tru că a pri­mit bo­nu­sul de vic­to­rie şi era pe cin­ci­zeci şi ce­va la su­tă. Azi a ajuns la mai pu­ţin de ju­mă­ta­te. Adver­sa­rul nos­tru po­li­tic es­te PSD şi coa­li­ţia ma­jo­ri­ta­ră PSD-ALDE. Eu nu sunt omul ca­re să spun că PSD e ga­ta, PSD e la pă­mânt. PSD nu e re­pre­zen­tat nu­mai de li­de­rii na­ţi­o­na­li pe ca­re îi are, PSD are o struc­tu­ră în ad­mi­nis­tra­ţia lo­ca­lă cu aproa­pe 1.700 de pri­mari, are pu­te­rea în con­ti­nua­re, are gu­ver­na­rea, con­tro­le­a­ză ad­mi­nis­tra­ţia şi tre­bu­ie tra­tat cu foar­te ma­xi­mă se­ri­o­zi­ta­te şi noi ne pre­gă­tim cu o stra­te­gie în ca­re să ne lup­tăm cu PSD-ul, pen­tru că nu po­ţi să te lup­ţi cu alţii“, a spus Lu­do­vic Orban.

To­to­da­tă, preșe­din­te­le li­be­ra­li­lor a amin­tit că pri­ma­rul ge­ne­ral al Capitalei, Ga­bri­e­la Fi­rea, es­te cel mai bi­ne pla­sat can­di­dat al PSD. „Ori­ce om ca­re a avut ac­ces la cer­ce­tări so­ci­o­lo­gi­ce ştie că astă­zi, din­tre li­de­rii PSD, în po­zi­ţia cea mai bu­nă es­te Ga­bri­e­la Vrânce­a­nu Fi­rea. E un lu­cru cu­nos­cut. Am lu­crat cu trei case de son­da­je şi n-am dat pu­bli­ci­tă­ţii re­zul­ta­te, pen­tru că noi nu fa­cem son­da­je ca să ma­ni­pu­lăm opi­nia pu­bli­că“, a mai spus Orban.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.