Ne­go­ci­eri la ori­zont

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump, nu a co­men­tat dis­pa­riția pe­tro­li­e­ru­lui pa­na­mez, dar a afir­mat că fa­ce pro­gre­se cu Ira­nul, că nu înce­ar­că să schim­be re­gi­mul de la Te­he­ran, dar va fi­xa con­diți­i­le ne­go­ci­e­ri­lor, în spe­cial re­tra­ge­rea din Ye­men, deși Ira­nul nea­gă ori­ce pre­ze­nță în ace­as­tă ța­ră. Re­tra­ge­rea SUA din acor­dul nu­cle­ar încheiat între Iran și pu­te­ri­le mon­dia­le și reim­pu­ne­rea de san­cți­uni eco­no­mi­ce Te­he­ra­nu­lui au an­tre­nat o crește­re a ten­si­u­nii în re­gi­u­nea Gol­fu­lui. Semn al fle­xi­bi­li­tății pri­vind ne­go­ci­e­ri­le de vi­i­tor cu SUA, mi­nis­trul de Exter­ne, Ja­vad Za­rif, a de­cla­rat pen­tru pri­ma da­tă că Ira­nul va dis­cu­ta pro­gra­mul său de ra­che­te ba­lis­ti­ce da­că Was­hin­gto­nul înce­te­a­ză să vândă ar­me Ara­bi­ei Sau­di­te și EAU.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.