Mo­bi­li­za­re pen­tru cău­ta­rea unui pe­tro­li­er dis­pă­rut

Un pe­tro­li­er aflat sub pa­vi­li­on pa­na­mez a înce­tat să tran­smi­tă sem­na­lul de po­zi­ţie du­pă ce a in­trat în ape­le ira­ni­e­ne.

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Exis­tă te­meri că pe­tro­li­e­rul a fost de­tur­nat de Găr­zi­le Re­vo­luți­ei ira­ni­e­ne când tra­ver­sa Strâmtoa­rea Ormuz,o ru­tă na­va­lă vi­ta­lă pen­tru tran­spor­tul pe­tro­lu­lui. Ser­vi­ci­i­le se­cre­te ame­ri­ca­ne es­ti­me­a­ză că na­va ar fi fost vic­ti­ma ma­ne­vre­lor ira­ni­e­ne des­ti­na­te să fa­că pre­si­uni asu­pra SUA pen­tru ri­di­ca­rea san­cți­u­ni­lor eco­no­mi­ce. Ra­por­tul de ur­mă­ri­re a pe­tro­li­e­ru­lui pa­na­mez ara­tă că na­va și-a înce­put voia­jul în apro­pi­e­rea unui port din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te (EAU) pe 5 iu­lie. Apoi a fost re­pe­rat în zo­na coas­tei, înain­te de a schim­ba di­re­cția pen­tru a se îndrep­ta spre nord, spre ape­le ira­ni­e­ne. De aco­lo a înce­tat să emi­tă sem­na­lul ca­re in­di­ca po­ziția. Ulti­mul loc cu­nos­cut: ape­le te­ri­to­ria­le ale Ira­nu­lui, aproa­pe de in­su­la Qus­hm, un­de se află Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.