Un stu­diu GfK Ro­mânia ara­tă că trei sfer­turi din­tre ro­mâni îşi re­no­ve­a­ză sin­guri lo­cu­in­ţa

Trei sfer­turi din­tre ro­mânii ca­re lo­cu­i­esc în me­di­ul ur­ban pre­fe­ră să zu­gră­ve­as­că ei înşi­şi sau împreu­nă cu un alt mem­bru al fa­mi­li­ei sau pri­e­ten.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vara es­te se­zo­nul când e tim­pul să-ţi vop­seş­ti lo­cu­in­ţa. Însă doar 24% din­tre noi ape­lăm la un zu­grav pro­fe­si­o­nist, ara­tă stu­di­ul anual GfK Ro­mânia des­pre com­por­ta­men­tul de cum­pă­ra­re pe pia­ţa vop­se­lu­ri­lor la­va­bi­le. Ana­li­zând pe ge­nuri, băr­ba­ţii sunt cei ca­re pre­fe­ră să-şi vop­se­as­că sin­guri lo­cu­in­ţe­le, în timp ce fe­mei­le au ten­din­ţa să ce­a­ră aju­to­rul unui pro­fe­si­o­nist în do­me­niu.

Vop­se­lu­ri­le ne­ce­sa­re sunt cum­pă­ra­te de obi­cei împreu­nă cu un mem­bru al fa­mi­li­ei (în 47% din­tre ca­zuri) sau sin­gur (41%). În 10% din­tre ca­zuri, zu­gra­vul an­ga­jat e di­rect im­pli­cat în achi­zi­ţia vop­se­lu­ri­lor şi ac­ce­so­ri­i­lor ne­ce­sa­re.

”Aproa­pe şap­te din 10 ro­mâni cum­pă­ră vop­se­aua ace­as­ta din ma­ri­le ma­ga­zi­ne de bri­co­laj”, ara­tă stu­di­ul. Ale­ge­rea se fa­ce în ge­ne­ral du­pă pre­ţul şi va­ri­e­ta­tea ga­mei de vop­se­luri şi de bran­duri. De­po­zi­te­le de ma­te­ria­le de con­struc­ţii sunt pre­fe­ra­te de 18% din­tre cli­en­ţi, iar ma­ga­zi­ne­le spe­cia­li­za­te din apro­pi­e­rea ca­sei (de tip me­ta­lo­chi­mi­ca) de 12%.

Cu­loa­rea cel mai des fo­lo­si­tă es­te al­bul și es­te fo­lo­si­tă la toa­te ti­pu­ri­le de ca­me­re. Cu toa­te aces­tea, vop­se­aua co­lo­ra­tă es­te mai uti­li­za­tă la ca­me­ra co­pi­lu­lui, dor­mi­tor şi li­vin­groom, în timp ce al­bul es­te pre­fe­rat la băi şi bu­că­tă­rii. 46% din­tre con­su­ma­tori au fo­lo­sit vop­se­aua al­bă, 26% pe cea co­lo­ra­tă, iar 28% de­o­po­tri­vă vop­se­aua al­bă şi cea co­lo­ra­tă. 71% din­tre cei ca­re au zu­gră­vit anul an­te­ri­or au zu­gră­vit bu­că­tă­ria şi 60% alte ca­me­re din apar­ta­ment.

Ce­le mai di­fi­ci­le lu­cruri de fă­cut în tim­pul re­no­vă­rii ca­sei sunt con­si­de­ra­te cu­ră­ţe­nia de du­pă (47%), aco­pe­ri­rea mo­bi­li­e­ru­lui şi a po­de­le­lor (42%), pre­gă­ti­rea su­pra­fe­ţe­lor pen­tru zu­gră­vi­re (36%) şi apli­ca­rea chi­tu­lui pe pe­re­ţi (31%).

Loia­li­ta­tea fa­ţă de bran­duri a scă­zut de la 56%, în anul 2015, la 52% în anul 2018. 46% din­tre cei ca­re re­no­ve­a­ză ar schim­ba bran­dul da­că cel cău­tat nu e dis­po­ni­bil şi în ace­la­şi pro­cent de­cid ce mar­că să achi­zi­ţi­o­ne­ze di­rect în ma­ga­zi­ne. Ce­le mai pu­ter­ni­ce sur­se de in­fluen­ţă sunt pri­e­te­nii şi fa­mi­lia (51%), zu­gra­vul (47%) şi vânză­to­rul (45%), iar din­tre ca­na­le­le de co­mu­ni­ca­re TV-ul es­te cel mai in­fluent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.