3 efec­te ne­ga­ti­ve ale ci­ta­te­lor mo­ti­va­ţi­o­na­le

Ci­ta­te­le mo­ti­va­ţi­o­na­le au de­venit un ade­vă­rat trend pe Fa­ce­book, pe e-mail sau chiar pe pe­re­ţii clă­di­ri­lor, însă da­că ajun­gem să ne ghi­dăm via­ţa ex­clu­siv du­pă ele, atunci efec­te­le aces­to­ra pot fi chiar mai dău­nă­toa­re de­cât be­ne­fi­ce.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro cli­e­nți­lor (sau a ci­ti­to­ri­lor) în ser­vi­ci­i­le pe ca­re le ofe­ră acea per­soa­nă. 3. Cre­e­a­ză „de­pen­de­nță“. Tot mai mul­te per­soa­ne îşi încep zi­ua încu­ra­jându-se cu aju­to­rul aces­tor ci­ta­te mo­ti­va­ţi­o­na­le,

Psi­ho­lo­gul Andra Tă­nă­ses­cu atra­ge aten­ţia că une­ori ace­as­tă for­mă de mo­ti­va­re poa­te crea de­pen­den­ţă sau chiar să ai­bă efect de tip bu­me­rang, adi­că să de­mo­ti­ve­ze, da­că ne ra­por­tăm la ele mult prea des,în de­tri­men­tul sfa­tu­ri­lor pri­e­te­ni­lor sau fa­mi­li­ei. Spe­cia­lis­tul enu­me­ră trei efec­te ne­ga­ti­ve ca­re ne pot afec­ta ar­mo­nia vi­e­ţii des­tul de se­ri­os.

1. De­mo­ti­ve­a­ză. Atunci când ofe­ră o ima­gi­ne de an­sam­blu prea ma­re, gran­di­oa­să, pot avea ca efect scă­de­rea cu­ra­ju­lui și a mo­ti­vați­ei. Sfa­turi pre­cum „Dre­am big or go ho­me“sau „Dre­am big or not at all“pot tăia ela­nul ori­cui. Ace­le­a­şi ci­ta­te nu vor scoa­te ni­ci­o­da­tă în evi­den­ţă fap­tul că atin­ge­rea unui obi­ec­tiv foar­te înalt are ne­voie de timp, răb­da­re, mun­că, de­ter­mi­na­re, fo­cus și mul­te alte lu­cruri. De mul­te ori, ci­ta­te­le mo­ti­va­ţi­o­na­le in­duc im­pre­sia că vi­se­le mă­re­ţe se pot împlini pes­te noap­te.

2. Scad cre­di­bi­li­ta­tea. Pos­ta­rea unor tex­te ce tran­smit un tip de me­saj ca­re in­tră în con­flict cu ce­ea ce es­te per­soa­na în re­a­li­ta­te du­ce la pi­er­de­rea încre­de­rii

de­oa­re­ce au ajuns să de­pin­dă de ele. Or, da­că gă­sim și ac­ti­văm aces­te re­sur­se ne­ce­sa­re din in­te­ri­o­rul nos­tru,le avem me­reu la înde­mână și sun­tem me­reu pre­gă­tiți pen­tru a fa­ce pașii ne­ce­sari că­tre țe­lul nos­tru.

Pos­ta­rea unor tex­te ce tran­smit un tip de me­saj ca­re in­tră în con­flict cu ce­ea ce es­te per­soa­na în re­a­li­ta­te du­ce la pi­er­de­rea încre­de­rii cli­e­nți­lor.“ANDRA TĂ­NĂ­SES­CU, psi­ho­log

FOTO SHUTTERSTO­CK

Une­le me­sa­je in­spi­ra­ţi­o­na­le sunt uto­pi­ce şi cre­e­a­ză de­pen­den­ţă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.