Ha­lep, im­po­zit uriaș

Romania Libera - - Sport -

Du­pă ce a fost anu­nța­tă că va fi de­co­ra­tă de preșe­din­te­le Io­han­nis și de Pa­triar­hia Ro­mână, Si­mo­na va fi răs­plă­ti­tă și de spon­so­rul ei, Ni­ke. Pen­tru per­for­ma­nța reuși­tă în ca­pi­ta­la Angli­ei, fir­ma din Ame­ri­ca i-a pre­gă­tit Si­mo­nei un bo­nus de un mi­li­on de eu­ro. Acești bani se adau­gă pre­mi­u­lui câști­gat de­ja, în va­loa­re de 2,6 mi­li­oa­ne. Cu toa­te aces­tea, ea n-a ră­mas cu între­a­ga su­mă, fi­ind im­po­zi­ta­tă de en­gle­zi cu 45%. Drept ur­ma­re, ro­mânca a pri­mit 1,4 mi­li­oa­ne de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.