PSD își de­vo­re­a­ză li­de­rul du­pă înfrânge­rea în ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le

Li­de­rii in­for­ma­li: • Sunt li­deri ne­o­fi­cia­li, ajung li­deri da­to­ri­tă ca­pa­ci­tăți­lor de a con­du­ce • Nu au nea­pă­rat in­te­nția de a con­du­ce • Nu au res­pon­sa­bi­li­ta­tea între­gii echi­pe • Re­pre­zen­ta­rea lor vi­ne din­spre oa­meni înspre in­sti­tuție

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Re­venind la isto­ria re­cen­tă, Mir­cea Ge­oa­nă s-a ba­zat mai mult pe „Mi­ha­e­la, dra­gos­tea mea“de­cât pe me­ca­nis­me­le de pu­te­re și pe și­re­tli­cu­ri­le elec­to­ra­le. Întors din dru­mul spre o preșe­di­nție si­gu­ră de in­vi­tația otră­vi­tă a lui Sorin Ovi­diu Vîntu, la o sau­nă de re­la­xa­re, n-a ști­ut cum să ges­ti­o­ne­ze mo­men­tul în ca­re Traian Bă­ses­cu l-a între­bat ce a cău­tat la Vîntu, un om de afa­ceri ex­trem de hu­lit în so­ci­e­ta­te la acea vre­me. În loc să-l mângâie pe creștet pe preșe­din­te­le în fun­cție și să-i spu­nă de la obraz „Traia­ne, tot se­cu­rist ai ră­mas!“, s-a pi­er­dut și a ofe­rit o bâlbă în loc de răs­puns. Nu mai vor­bim des­pre mo­dul de or­ga­ni­za­re și de con­trol al ale­ge­ri­lor. Lui Bă­ses­cu venin­du-i noap­tea vo­turi din dias­po­ra pre­cum vântul din pu­pă.

Urmă­to­rul can­di­dat, Vic­tor Pon­ta, avea toa­te re­sur­se­le la dis­po­ziție, uma­ne și fi­nan­cia­re, o rețea ex­trem de bi­ne ca­li­bra­tă și mo­ti­va­tă să acți­o­ne­ze. Cum de a pi­er­dut ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2014? În pri­mul rând, a fost prea si­gur pe reuși­tă. În al doi­lea rând, l-a arun­cat pes­te bord pe prin­ci­pa­lul său aliat, Crin Anto­nes­cu, a că­rui ca­ris­mă era de ne­e­ga­lat. În al trei­lea rând, nu s-a prea dat în vânt pen­tru mo­ti­va­rea altor struc­turi po­li­ti­ce, ba­zându-se prea mult pe ce­le ale nașu­lui său, fost di­rec­tor al SRI. Și a pi­er­dut.Vântul schim­bă­rii nu l-a prins cu pânze­le sus. Preșe­di­nția i-a zbu­rat de sub nas. Re­venind la pre­zent, mi­ci­le, ma­ri­le înfrângeri is­to­ri­ce nu pot stă­vi­li vi­sul. Nu­mai că ale­ge­ri­le sunt pe timp de co­nști­i­nță tre­a­ză, nu al som­nu­lui rați­u­nii. În PSD exis­tă o cu­tu­mă. Își de­vo­re­a­ză li­de­rul du­pă înfrânge­rea în ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Du­pă scru­ti­nul din noi­em­brie, for­ma­lul va fi bă­tut de in­for­mal. Es­te oa­re câști­gă­to­rul din ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le pres­ta­bi­lit? Da­că sof­tul de nu­mă­ra­re a vo­tu­ri­lor ră­mâne la STS, răs­pun­sul și-l poa­te da ori­ci­ne la ce se va întâmpla în aces­te ale­geri. Ci­ne va fi câști­gă­to­rul? Pro­gra­mat de sis­tem, sof­tul mi­li­ta­ri­zat nu dă ra­teuri.Tă­tu­cul Sta­lin avea o vor­bă: „Nu e im­por­tant ci­ne vo­te­a­ză, im­por­tant e ci­ne nu­mă­ră vo­tu­ri­le“.

Și to­tuși, ci­ne va nu­mă­ra vo­tu­ri­le?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.