Ale­ge­ri­le pre­zi­den­tia­le

din Ro­ma­nia, pu­ter­nic per­so­na­li­za­te

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Poți fi li­der fun­cți­o­nal, dar să ai un pro­gram po­li­tic să te poar­te pe ari­pi­le schim­bă­rii. De mul­te ori, ieși­ri­le din de­co­rul co­rec­ti­tu­di­nii po­li­ti­ce aduc un plus de șan­să. Ve­zi ca­zul lui Do­nald Trump, ca­re a por­nit de la 6% șan­se de a câști­ga preșe­di­nția SUA. Poa­te pen­tru o jus­tă înca­dra­re în ca­ra­pa­cea le­a­der­ship-ului fun­cți­o­nal, ca­re ar pu­tea ca­rac­te­ri­za ul­ti­me­le can­di­da­turi la pre­zi­de­nția­le din par­tea PSD, ar tre­bui să agre­ăm că prin­ci­pa­le­le ca­rac­te­ris­tici ale li­de­ru­lui fun­cți­o­nal sunt: ori­en­ta­rea mai ma­re spre obi­ec­tiv, de­cât pe rol, pe dis­tri­bu­i­rea sar­ci­ni­lor, pe mo­ti­va­rea oa­me­ni­lor să acți­o­ne­ze, pu­nând o tușă groa­să pe mo­bi­li­za­re și or­ga­ni­za­re. Mai pe șle­au: cu­mi­nțe­nia.Prin cu­mi­nțe­nie ni­ci­un co­pil n-a ajuns ge­niu, nici mă­car preșe­din­te. Poa­te doar aco­lo un­de fun­cți­i­le sunt ere­di­ta­re (ve­zi Gre­cia ac­tua­lă – n.a.).

Un li­der in­for­mal al PSD e Li­viu Pleșoia­nu, fă­ră prea ma­re zes­tre in­ter­nă. Ne­a­vând ce pi­er­de, poa­te ci­u­pi din vo­tu­ri­le can­di­da­tu­lui de­sem­nat. Cum vor fi fo­lo­si­te vo­tu­ri­le sa­le în tu­rul II ți­ne de un com­pro­mis. Dar ce i se poa­te oferi în schim­bul su­sți­ne­rii? Fo­rța li­de­ru­lui fun­cți­o­nal (for­mal) pro­vi­ne din pu­te­re, con­trol, au­to­ri­ta­te for­ma­lă și re­zul­ta­te per­so­na­le.Asta scrie în ori­ce ma­nual. Prac­ti­ca elec­to­ra­lă re­cen­tă a de­mon­strat că nu e su­fi­ci­ent să ges­ti­o­ne­zi co­rect re­sur­se­le da­că nu ai fi­ti­lul de ex­plo­zi­bil sub scaun. Ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din România sunt pu­ter­nic per­so­na­li­za­te. Ale­gă­to­rii vor un tă­tuc mai mult de­cât un dre­gă­tor de mo­dă ve­che ce res­pec­tă rându­i­e­li­le. Da­că ul­ti­mul scru­tin s-a ba­zat pe emoția con­tro­la­tă, con­tro­lo­rii de azi nu mai vor emoții.Aces­tea i-ar pu­tea pu­ne co­ră­bi­i­le la apă ce­lui de-al trei­lea, venit din­spre USR-PLUS. Re­cen­te­le ata­curi ale goar­nei co­tro­ce­nis­te la adre­sa li­de­ri­lor ce­lor do­uă par­ti­de din Alia­nța USR-PLUS ara­tă că preșe­din­te­le în exer­cițiu nu vrea să na­vi­ghe­ze pe ape învol­bu­ra­te și pre­fe­ră să se con­frun­te cu o na­vă obli­ga­tă să tre­a­că prin eclu­ze­le ba­ra­ju­lui fă­cut de sis­tem.

Li­de­rii fun­cți­o­na­li:

• Sunt nu­miți ofi­cial în fun­cție și li se atri­bu­ie un rol

• Își do­resc să con­du­că

• Își asu­mă res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru acți­u­ni­le echi­pei

• Re­pre­zen­ta­rea aces­to­ra vi­ne din­spre in­sti­tuție spre oa­meni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.