„Fir­st dau­ghter“, în di­plo­mația ame­ri­ca­nă

Impli­ca­rea fi­i­cei preșe­din­te­lui SUA în afa­ceri di­plo­ma­ti­ce ge­ne­re­a­ză cri­tici și acu­zații de ne­po­tism.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit me­dia ame­ri­ca­ne, om­ni­pre­zen­ţa di­plo­ma­ti­că a fi­i­cei pre­fe­ra­te a preșe­din­te­lui SUA, Ivanka Trump, re­le­vă schim­bări la Ca­sa Al­bă. Ace­as­ta se ames­te­că în dis­cu­ţi­i­le șe­fi­lor de stat și îl pu­ne în plan se­cund pe se­cre­ta­rul de stat, Mi­ke Pom­peo.

Când mi­nis­trul bri­ta­nic al Co­me­rțu­lui a so­sit la Was­hin­gton pen­tru ne­go­ci­e­rea unui nou acord co­mer­cial cu SUA, a dis­cu­tat cu Ivanka Trump. Cu câte­va zi­le înain­te, fi­i­ca preșe­din­te­lui și-a însoțit ta­tăl la Sum­mi­tul G20 din Ja­po­nia.Ivanka a asis­tat la întru­niri, s-a aflat în pri­mul rând la con­fe­ri­nța de pre­să a lui Do­nald Trump și a apă­rut în fo­to­gra­fi­i­le de grup ale li­de­ri­lor. Apoi, împreu­nă cu soțul ei,Ja­red Kus­hner,a fă­cut par­te din mi­ca de­le­gație ca­re a mers în zo­na de­mi­li­ta­ri­za­tă din Co­re­ea pen­tru o întâlni­re cu li­de­rul de la Phe­nian,Kim Jong-un. Acest rol de prim-plan sus­ci­tă nu­me­roa­se cri­tici și acu­zații de ne­po­tism.Con­si­li­er ofi­cial al preșe­din­te­lui,ea nu deți­ne un man­dat pre­cis în Gu­vern. Nici ea, nici soțul ei nu au obți­nut „se­cu­ri­ty cle­a­ran­ce“,o au­to­ri­zație la cel mai înalt ni­vel ce per­mi­te ac­ce­sul la reu­ni­uni și la su­bi­ec­te con­fi­de­nția­le.FBI și mai mu­lți mem­bri ai Admi­nis­trați­ei s-au opus, es­ti­mând că re­lați­i­le lui Ja­red Kus­hner cu

Ru­sia din tim­pul cam­pa­ni­ei și con­flic­te­le de in­te­re­se cu Ara­bia Sau­di­tă (fa­mi­lia sa are proi­ec­te imo­bi­lia­re cu re­ga­tul) împi­e­di­că acre­di­ta­rea. În ce o pri­vește pe Ivanka, ea a fost im­pli­ca­tă în do­uă proi­ec­te imo­bi­lia­re, în Pa­na­ma și în Azer­baid­jan, asu­pra că­ro­ra pla­nea­ză sus­pi­ci­uni de co­ru­pție și spă­la­re de bani.

Chris­top­her Hill, fost am­ba­sa­dor în Admi­nis­trația Bush, de­cla­ra pen­tru „Was­hin­gton Post“: „În ochii lu­mii pă­rem că avem un soi de mo­nar­hie con­sti­tuți­o­na­lă, ce­ea ce pu­ne din ce în ce mai mul­te pro­ble­me pen­tru cre­di­bi­li­ta­tea noas­tră“. Iar par­la­men­ta­rul de­mo­crat Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez a scris pe Twit­ter du­pă Sum­mi­tul G20: „Poa­te es­te șo­cant pen­tru unii, dar a fi fi­i­ca cu­i­va nu es­te nea­pă­rat o ca­li­fi­ca­re pro­fe­si­o­na­lă“. Re­fe­ri­re la une­le si­tuații de­ran­jan­te. Pe pa­gi­na de Insta­gram a Pa­la­tu­lui Ely­sée apa­re în ima­gini Ivanka Trump încer­când să in­ter­vi­nă întro con­ver­sație între Chris­ti­ne La­gar­de,The­re­sa May și Emma­nuel Ma­cron la G20 din Ja­po­nia. May es­te pe ca­le să vor­be­as­că, iar fi­i­ca lui Trump fa­ce un co­men­ta­riu, între­ru­pând-o,spre ui­mi­rea Chris­ti­nei La­gar­de. Ja­red Kus­hner es­te pe toa­te fron­tu­ri­le, cu un por­to­fo­liu me­reu mai vast. În afa­ra pla­nu­lui său de res­tau­ra­re a pă­cii în Ori­en­tul Mij­lo­ciu, are timp pen­tru a se ocu­pa de re­for­ma închi­so­ri­lor, de imi­grație, de mo­der­ni­za­rea sec­to­ru­lui pu­blic, de acor­dul co­mer­cial cu Me­xi­cul etc. Într-o au­di­e­re în Con­gres, Rex Til­ler­son, fost mi­nis­tru de Exter­ne,a ex­pli­cat că „Ji­van­ka“(așa cum e nu­mit cu­plul) i-a com­pli­cat sar­ci­na al­că­tu­ind un „ca­bi­net din um­bră“și întâlnind, fă­ră să-l in­for­me­ze,dem­ni­tari străini.„Una din­tre pro­vo­cări, pe ca­re cred că toa­tă lu­mea o are, es­te de a învăța să ges­ti­o­năm si­tuația spe­cia­lă cu gi­ne­re­le și fi­i­ca preșe­din­te­lui mem­bri ai echi­pei de con­si­li­eri“. Do­nald Trump a de­cla­rat pen­tru „The Atlan­tic“că se gândea să o nu­me­as­că am­ba­sa­dor la ONU sau preșe­din­te al Băn­cii Mon­dia­le. Nu a fă­cut-o pen­tru că „s-a spus că ar fi ne­po­tism, deși nu are ni­mic de-a fa­ce cu ne­po­tis­mul“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.