So­lu­ţie ine­di­tă pro-vac­ci­na­re

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un stu­diu re­cent a ajuns la con­clu­zia că in­for­ma­rea pă­rin­ţi­lor cu aju­to­rul unor pam­fle­te con­du­ce spre creş­te­rea nu­mă­ru­lui de co­pii vac­ci­na­ţi. Con­cret, o echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea Co­lum­bia,din Sta­te­le Uni­te, a ana­li­zat ati­tu­di­nea fa­ţă de imu­ni­za­rea împo­tri­va gri­pei pe 400 de pe­re­chi de pă­rin­ţi şi co­pii ca­re au fost la cli­nici de pe­dia­trie din Man­hat­tan. Me­di­cii pe­dia­tri s-au axat pe com­po­nen­ta edu­ca­ţi­o­na­lă pen­tru a încu­ra­ja acor­dul asu­mat pro-vac­ci­na­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re gri­pa poa­te afec­ta până la 8% din nu­mă­rul to­tal de co­pii anual.Pe vi­i­tor, au­to­rii stu­di­u­lui vor să stu­di­e­ze efec­tul di­fe­ri­te­lor me­to­de de dis­tri­bu­i­re a in­for­ma­ţi­i­lor: pam­fle­te, me­sa­je pe te­le­fon, vi­de­o­cli­puri sau chiar so­cial me­dia.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Imu­ni­za­rea es­te vi­ta­lă în bo­li­le in­fec­to-con­ta­gi­oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.