ECO­NO­MIE Firmele, obligate să dezvăluie Fis­cu­lui planificar­ea fiscală

Directiva MDR, cu ter­men de im­ple­men­ta­re la fi­na­lul anu­lui, sta­bi­leş­te că firmele ar putea fi obligate le­gal să-şi dezvăluie sin­gu­re sche­me­le fis­ca­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Directiva MDR, cu ter­men de im­ple­men­ta­re la fi­na­lul anu­lui, sta­bi­leş­te că firmele ar putea fi obligate le­gal să-şi dezvăluie sin­gu­re sche­me­le fis­ca­le.Ace­as­ta ar du­ce la si­tua­ţii ab­sur­de. Directiva MDR (Man­da­to­ry Dis­clo­su­re Re­gi­me), spu­ne Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, in­sti­tu­ie „un flux au­to­mat de da­te între sta­te­le mem­bre, pe veni­tu­ri­le re­a­li­za­te, fă­ră ca ANAF sau omo­loa­ge­le sa­le să le ce­a­ră di­rect”.

E si­mi­lar cu a spu­ne: sparg o ban­că, mă duc înain­te la Po­li­ţie şi anunţ.“

DAN SCHWAR­TZ, RSM Ro­mânia

Ace­as­ta ar du­ce la si­tua­ţii ab­sur­de. Directiva MDR (Man­da­to­ry Dis­clo­su­re Re­gi­me), spu­ne Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, in­sti­tu­ie „un flux au­to­mat de da­te între sta­te­le mem­bre, pe veni­tu­ri­le re­a­li­za­te, fă­ră ca ANAF sau omo­loa­ge­le sa­le să le ce­a­ră di­rect”.

Lu­cru­ri­le sunt încă ne­cla­re. Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, nu ştie exact cum va fi im­ple­men­ta­tă directiva ace­as­ta la Bu­cu­reş­ti: „Exis­tă obli­ga­ţii de ra­por­ta­re, dar, cum au fost in­du­se în le­gis­la­ţie, sunt va­gi. Exis­tau şi până acum obli­ga­ţii de ra­por­ta­re, le­ga­te de spă­la­rea ba­ni­lor”.

„În Po­lo­nia, directiva a fost im­ple­men­ta­tă prin adău­ga­rea altor obli­ga­ţii de ra­por­ta­re. Tre­bu­ie ra­por­ta­te sche­me­le de pla­ni­fi­ca­re fiscală agre­si­vă, fă­ră ca ace­as­ta să fie de­fi­ni­tă. Doar se dau niş­te cri­te­rii ce tre­bu­ie ur­mă­ri­te”, ex­pli­că ex­per­tul. Da­că Ro­mânia va im­ple­men­ta directiva pre­cum Po­lo­nia, im­pac­tul va fi sem­ni­fi­ca­tiv. Pro­fe­si­o­niş­tii din Con­ta­bi­li­ta­te, Au­dit şi Con­sul­tan­ţă Fiscală vor avea di­fi­cul­tă­ţi.

„Es­te ex­trem de greu de iden­ti­fi­cat cu cla­ri­ta­te ce înse­am­nă planificar­ea fiscală agre­si­vă. Da­că la ea se vor adău­ga şi alte obli­ga­ţii de ra­por­ta­re, va fi cu atât mai greu de con­for­mat şi e foar­te di­fi­cil să po­ţi iden­ti­fi­ca im­pli­ca­ţi­i­le”, a atras aten­ţia Dan Schwar­tz.

Haz­li­ul de­venit ma­ca­bru

Directiva are o par­te haz­lie, ca­re în Po­lo­nia a de­venit aproa­pe ma­ca­bră, de­ta­lia­ză Schwar­tz. Aco­lo un­de exis­tă un pri­vi­le­giu le­gal, ca la avo­ca­ţi, ca­re nu au voie să dea in­for­ma­ţii pri­vind si­tua­ţia cli­en­ţi­lor, obli­ga­ţia de ra­por­ta­re re­vi­ne con­tri­bua­bi­lu­lui, ca­re tre­bu­ie să spu­nă Fis­cu­lui ce avan­taj fis­cal vrea să ob­ţi­nă. „E si­mi­lar cu a spu­ne: sparg o ban­că, mă duc înain­te la Po­li­ţie şi anunţ. Con­tri­bua­bi­lul ar tre­bui să spu­nă Fis­cu­lui ce me­ca­nism fis­cal vrea să fo­lo­se­as­că.Ni­meni nu fa­ce asta”, afir­mă re­pre­zen­tan­tul RSM Ro­mânia, dând exem­plul Po­lo­ni­ei.

Aici, ne­de­cla­ra­rea de că­tre con­tri­bua­bil du­ce la amen­zi de or­di­nul mi­li­oa­ne­lor de eu­ro. „Nu mai fo­lo­seş­ti nici o sche­mă. Des­cu­ra­ja­re. Dar asta nu eli­mi­nă ri­di­co­lul si­tua­ţi­ei”, a spus Dan Schwar­tz.

FOTO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.