RO­MÂNIA VIN­DE SI­MU­LA­TOA­RE DE ZBOR ÎN AFRI­CA

O fir­mă ro­mâneas­că spe­cia­li­za­tă în pro­du­se de înal­tă teh­no­lo­gie ex­por­tă, în ţări din pa­tru con­ti­nen­te, echi­pa­men­te des­ti­na­te an­tre­na­men­tu­lui pi­lo­ţi­lor ci­vi­li și mi­li­tari.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Orașul Mă­gu­re­le de lângă Bu­cu­rești es­te cu­nos­cut mai ales în do­me­ni­ul fi­zi­cii nu­cle­a­re și al la­se­ri­lor. Mai puțini știu că aici fun­cți­o­nea­ză o com­pa­nie, înfi­i­nța­tă în ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui, de­nu­mi­tă Si­mul­tec. Fir­ma din Mă­gu­re­le con­stru­i­ește si­mu­la­toa­re pen­tru an­tre­na­men­tul pi­loți­lor și al mi­li­ta­ri­lor, si­mu­la­toa­re pe ca­re le li­vra în tre­cut Arma­tei Ro­mâne și pe ca­re le ex­por­tă,

acum, în Sta­te­le Uni­te, în Eu­ro­pa, Asia și Afri­ca.În ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui, Si­mul­tec era su­bor­do­na­tă in­sti­tu­tu­lui de cer­ce­ta­re INCREST. În acea con­junc­tu­ră, la Mă­gu­re­le s-a pro­dus si­mu­la­to­rul pen­tru avi­oa­ne­le de lup­tă IAR 99 ale Ro­mâni­ei. Ace­la a fost pri­mul si­mu­la­tor de zbor re­a­li­zat într-o ța­ră din Blo­cul Estic, înain­te de anul 1989. „Toți pi­loții din lu­me, atât ci­vi­li, cât și mi­li­tari, sunt obli­gați să se an­tre­ne­ze pe un si­mu­la­tor, înain­te să ur­ce în ca­bi­na unui avi­on. În Ro­mânia, toți pi­loții mi­li­tari se an­tre­nea­ză pe si­mu­la­toa­re pro­du­se de Si­mul­tec”, a spus Flo­rin Mai­can.

Orașul Mă­gu­re­le de lângă Bu­cu­rești es­te cu­nos­cut mai ales în do­me­ni­ul fi­zi­cii nu­cle­a­re și al la­se­ri­lor. Mai puțini știu că aici fun­cți­o­nea­ză o com­pa­nie, înfi­i­nța­tă în ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui, de­nu­mi­tă Si­mul­tec. Fir­ma din Mă­gu­re­le con­stru­i­ește si­mu­la­toa­re pen­tru an­tre­na­men­tul pi­loți­lor și al mi­li­ta­ri­lor, si­mu­la­toa­re pe ca­re le li­vra în tre­cut Arma­tei Ro­mâne și pe ca­re le ex­por­tă acum în Sta­te­le Uni­te,în Eu­ro­pa,Asia și Afri­ca.

În ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui,Si­mul­tec era su­bor­do­na­tă in­sti­tu­tu­lui de cer­ce­ta­re INCREST.În acea con­junc­tu­ră,la Mă­gu­re­le s-a pro­dus si­mu­la­to­rul pen­tru avi­oa­ne­le de lup­tă IAR 99 ale Ro­mâni­ei.Ace­la a fost pri­mul si­mu­la­tor de zbor re­a­li­zat într-o ța­ră din Blo­cul Estic, înain­te de anul 1989.

„Toți pi­loții din lu­me,atât ci­vi­li,cât și mi­li­tari,sunt obli­gați să se an­tre­ne­ze pe un si­mu­la­tor,înain­te să ur­ce în ca­bi­na unui avi­on.În Ro­mânia, toți pi­loții mi­li­tari se an­tre­nea­ză pe si­mu­la­toa­re pro­du­se de Si­mul­tec”, ne-a de­cla­rat Flo­rin Mai­can,di­rec­tor de cer­ce­ta­re– dez­vol­ta­re la Si­mul­tec, fost ofițer ingi­ner în Fo­rțe­le Ae­ri­e­ne ale Ro­mâni­ei.

Du­pă ce Si­mul­tec a fost cum­pă­ra­tă de com­pa­nia is­ra­e­lia­nă Elbit, Si­mul­tec a par­ti­ci­pat la ce­le mai im­por­tan­te pro­gra­me de mo­der­ni­za­re des­ti­na­te Arma­tei Ro­mâne. Aces­tea au vi­zat,prin­tre alte­le,eli­cop­te­re­le IAR 330 So­cat (de­venit pri­mul eli­cop­ter mul­ti­rol din lu­me), avi­oa­ne­le de lup­tă MiG 21 Lan­ceR, avi­oa­ne­le de tran­sport C-130 și avi­oa­ne­le de an­tre­na­ment și atac ușor la sol IAR 99 “Șoim”.

O cru­ce de pia­tră și o fântână

Ieri, câți­va zia­riști ro­mâni au fost in­vi­tați să vi­zi­te­ze cen­trul teh­no­lo­gic de la Mă­gu­re­le și să va­dă câte­va din­tre ce­le mai noi pro­du­se,des­ti­na­te ex­por­tu­lui.Din pă­ca­te, Ro­mânia n-a mai cum­pă­rat de ani buni ase­me­nea pro­du­se de la Mă­gu­re­le, pre­fe­rând să le adu­că din im­port. În schimb, Si­mul­tec se pre­gă­tește să ex­por­te un ase­me­nea si­mu­la­tor de pi­lo­taj.Res­pon­sa­bi­lii Si­mul­tec au evi­tat să in­di­ce nu­me­le ță­rii în ca­re va ajun­ge pro­du­sul fi­nal, dar hă­rți­le in­di­ca­te pe ecra­ne­le cal­cul­toa­re­lor in­di­cau, la un mo­ment dat, o re­gi­u­ne din Afri­ca sub­sa­ha­ria­nă. Iar po­tri­vit spe­cia­liști­lor mi­li­tari,“zo­ne­le de țin­tă” (de atac) ale aces­tor hă­rți se in­sta­le­a­ză pe echi­pa­men­te doar la ce­re­rea be­ne­fi­cia­ru­lui.

De exem­plu, pen­tru Arma­ta Ro­mână,

pi­loții au ce­rut in­sta­la­rea de hă­rți ca­re să re­pre­zin­te, prin­tre alte­le, po­li­goa­ne­le de la Cin­cu al Fo­rțe­lor Te­res­tre și de la Ca­pu Mi­dia – al Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne, ba­za mi­li­ta­ră de la Ale­xeni, dar și Vârful Omu. Pre­ze­nța aces­tui ul­tim obi­ec­tiv pe hă­rți­le pi­loți­lor mi­li­tari s-ar ex­pli­ca, even­tual, prin fap­tul că eli­cop­te­re­le exe­cu­tă une­ori mi­si­uni de tran­sport în ace­as­tă zo­nă mon­ta­nă.

Hă­rți­le mi­li­ta­re în for­mat elec­tro­nic pot fi și per­so­na­li­za­te. De exem­plu, un pi­lot mi­li­tar a ce­rut ca pe har­ta de pe si­mu­la­to­rul său, în zo­na Cin­cu să fie po­ziți­o­na­te o cru­ce din pia­tră și o fântână.Mo­ti­vul era ace­la că, în zbo­rul re­al, pi­lo­tul ve­dea și aces­te re­pe­re și se ori­en­ta du­pă ele.

Mai mult de­cât un joc pe cal­cu­la­tor

Chiar da­că an­tre­na­men­tul pe si­mu­la­to­rul de zbor adu­ce a joc pe cal­cu­la­tor,de­o­se­bi­ri­le între aces­te do­uă ac­ti­vi­tăți sunt foar­te mari.“Jo­cul ca­re se apro­pie de un si­mu­la­tor de zbor re­al ar fi Mi­cro­soft Fli­ght Si­mu­la­tor, dar exis­tă di­fe­re­nțe cla­re. Jo­cul are ima­gini mai fru­moa­se, dar si­mu­la­to­rul pre­zin­tă mult mai fi­del anu­mi­te obi­ec­ti­ve, une­ori pen­tru o între­a­gă ța­ră. Sunt re­pro­du­se pis­te de de­co­la­re–ate­ri­za­re,sta­di­oa­ne, clă­diri cu he­li­pad, în ce­le mai mici de­ta­lii”, ne-a pre­ci­zat in­gi­ne­rul Ci­prian Bu­cur,unul din­tre li­de­rii echi­pei de soft de la Si­mul­tec.

Si­mu­la­to­rul de uz mi­li­tar re­pro­du­ce foar­te mul­te si­tuații cri­ti­ce pen­tru avia­tori – ploaie, fur­tu­nă, opri­rea unui mo­tor sau a am­be­lor, ri­pos­ta împo­tri­va unui atac cu ra­che­te. Pi­loții se an­tre­nea­ză pen­tru a co­bo­rî ae­ro­na­va cu toa­te mo­toa­re­le opri­te, ast­fel încât vi­te­za de atin­ge­re a so­lu­lui să fie de cel mult 5 me­tri pe se­cun­dă. Ieri, în de­mon­strația pre­zen­ta­tă la Mă­gu­re­le, un eli­cop­ter ava­riat a atins so­lul cu 6 me­tri pe se­cun­dă.Asta înse­am­nă, într-un caz re­al, că eli­cop­te­rul es­te dis­trus, iar șan­se­le de su­pra­vi­ețu­i­re ale oa­me­ni­lor de la bord sunt “dis­cu­ta­bi­le”.

Sunt re­pro­du­se pis­te de de­co­la­re–ate­ri­za­re, sta­di­oa­ne, clă­diri cu he­li­pad, în ce­le mai mici de­ta­lii.“CI­PRIAN BU­CUR, Ingi­ner de sof­twa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.