CUPLURILE FERICITE NU SE EXPUN

În epo­ca “Fa­ce­book-ului ofi­cial” şi a sta­tus-uri­lor cu sel­fie-uri, de­vi­ne din ce în ce mai obiş­nu­it să pos­tăm frec­vent des­pre via­ţa noas­tră și chiar des­pre re­la­ţia de cu­plu.

Romania Libera - - Familie - Va­len­ti­na.vla­doi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

S-a cre­at o per­ce­pție co­mu­nă con­form că­reia, da­că un lu­cru im­por­tant din viața noas­tră nu se re­gă­sește și în me­di­ul vir­tual, acel lu­cru, cel mai pro­ba­bil, nu s-a întâmplat ni­ci­o­da­tă. Da­că ne gândim la so­cial me­dia ca la echi­va­len­tul pi­e­ţei pu­bli­ce mo­der­ne,lo­cul un­de sunt fă­cu­te anun­ţu­ri­le, es­te pos­ta­tă infor­ma­ţia şi un­de co­mu­ni­tă­ţi­le sunt le­ga­te prin ex­pe­ri­en­ţe împăr­tă­şi­te,atunci es­te oa­re­cum lo­gic să fim încli­nați spre a ne împăr­tă­şi bu­că­ţi­le de via­ţă pe ca­re le con­si­de­răm ca fi­ind dem­ne de do­cu­men­tat.

Cu toa­te aces­tea,cu­nos­cu­tul psi­ho­log Ange­la Nuțu,vi­ce­preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ro­mâne de Hip­no­ză,afir­mă că so­cial me­dia are în plus și o altă nuan­ţă,cum ar fi un su­pli­ment,da­că nu o proi­ec­ţie a iden­ti­tă­ţii noas­tre,co­nec­ti­vi­tă­ţii şi res­pec­tu­lui de si­ne.Prin in­ter­me­di­ul Fa­ce­book, pu­tem pu­ne cap la cap o ima­gi­ne a noas­tră,să cuan­ti­fi­căm cât de iu­bi­ţi şi de bi­ne vă­zu­ţi sun­tem de că­tre cei­lal­ţi şi, într-un fi­nal,înce­pem să eta­lo­năm un­de ne aflăm din punct de ve­de­re so­cial.

“Astfel, nu ar tre­bui fie o sur­pri­ză fap­tul că sfârşim prin a de­ve­ni de­pen­den­ţi de emo­ţia pu­ter­ni­că pe ca­re click-uri­le şi pi­xe­lii ne-o dau,pen­tru că ace­le lu­cruri pe ca­re le pre­zin­tă so­cial me­dia – sta­tu­tul de per­soa­nă, co­nec­ti­vi­ta­te, va­loa­re in­trin­se­că – sunt lup­te foar­te adânc încor­po­ra­te în con­di­ţia uma­nă. Da­că vrei să ştii cum vrea ci­ne­va să fie vă­zut de lu­me, nu tre­bu­ie să cau­ţi mai de­par­te de ca­rac­te­ris­ti­ci­le din so­cial me­dia fe­eds. Iar

acest lu­cru nu es­te ni­căi­eri mai ade­vă­rat (sau mai in­te­re­sant, ca să fim sin­ceri) de­cât când vi­ne vor­ba des­pre ce­le mai in­ti­me re­la­ţii ale oa­me­ni­lor. În timp ce a fi mândru pu­blic în le­gă­tu­ră cu par­te­ne­ra/ul ta/tău es­te nor­mal şi chiar să­nă­tos, în ace­la­şi timp exis­tă o co­ne­xi­u­ne cla­ră între cât de mul­ţu­mit cu ade­vă­rat eş­ti de re­la­ţia ta şi cât de des pos­te­zi des­pre ea”, ex­pli­că psi­ho­lo­gul Ange­la Nuțu.

Ia­tă 6 mo­ti­ve pen­tru ca­re cuplurile fericite nu se expun pe Fa­ce­book.

1. Îți dis­tor­si­o­ne­zi sin­gur ima­gi­nea asu­pra vi­eții ta­le de cu­plu, înce­pi să o ve­zi prin ochii ce­lor­la­lți, ui­tând că cei­la­lți văd ori­cum o ima­gi­ne pa­rția­lă și „pre­lu­cra­tă”. „Cu alte cu­vin­te, da­că nu pri­mim acel ex­taz din ari­i­le vi­e­ţii des­pre ca­re noi cre­dem că sunt res­pon­sa­bi­le pen­tru mul­ţu­mi­rea emo­ţi­o­na­lă, cău­tăm acest sen­ti­ment altun­de­va. Cel mai des întâlnit, acest lu­cru vi­ne de la cum cre­dem noi că per­cep cei­lal­ţi oa­meni si­tua­ţia în ca­re sun­tem (da­că ne con­vin­gem că alţi oa­meni văd re­la­ţi­i­le noas­tre că fi­ind fericite, sun­tem mai fe­ri­ci­ţi în ce­ea ce le pri­veş­te,pen­tru că în mod sub­con­şti­ent ne in­flue­nțe­a­ză, ne schim­băm punc­tul de ve­de­re)”, ex­pli­că psi­ho­lo­gul Ange­la Nuțu.

2.Atunci când eş­ti fe­ri­cit cu via­ţa ta (sau cu o re­la­ţie) eş­ti în mod na­tu­ral mai pre­zent pen­tru ea. “Îţi vi­ne mai rar să faci po­ze sau să-ţi ve­ri­fici no­u­tă­ţi­le de pe so­cial me­dia. Nu e ca şi cum nu faci lu­cru­ri­le astea ni­ci­o­da­tă, ci doar că… atunci când via­ţa te fa­ce atât de fe­ri­cit,de ce să te la­şi dis­tras de asta?”,ex­pli­că spe­cia­lis­tul.

3.Ori­că­rui cu­plu ce îşi păs­tre­a­ză ar­gu­men­te­le in­ti­me sau cer­tu­ri­le în oœine îi es­te întot­de­au­na mai bi­ne. In­di­fe­rent de con­text,ni­cio pro­ble­mă nu s-a re­zol­vat cu bi­ne prin spă­la­tul ru­fe­lor în pu­blic,în fa­ţa tu­tu­ror pri­e­te­ni­lor de pe Fa­ce­book (şi a fa­mi­li­ei).

4. Re­la­ţia lor îi va­li­de­a­ză, aşa­dar nu tre­bu­ie să cau­te acel sen­ti­ment în ex­te­ri­or. Cu alte cu­vin­te, se pa­re că nu prea are far­mec să faci con­stant ac­tua­li­zări des­pre re­la­ţie. Bu­cu­ria lor es­te ace­ea de a fi împreu­nă, nu de a pos­ta des­pre a fi împreu­nă.

5.Nu ai ni­mic de do­ve­dit. “Nu se fo­lo­sesc unul de ce­lă­lalt pen­tru a de­mon­stra lu­mii că sunt fe­ri­ci­ţi, demni de iu­bi­re, va­lo­ro­şi şi atrac­ti­vi. Sunt împreu­nă pen­tru că vor ei să fie așa, nu pen­tru că pro­ble­me­le lor bi­ne înră­dă­ci­na­te îi de­ter­mi­nă să stea împreu­nă”, de­cla­ră Ange­la Nuțu.

6. Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că oa­me­nii ca­re fo­lo­sesc mai pu­ţin so­cial me­dia sunt, în ge­ne­ral şi per to­tal, mai fe­ri­ci­ţi. “Oa­me­nii ca­re stau o săp­tă­mână fă­ră Fa­ce­book sunt sem­ni­fi­ca­tiv mai fe­ri­ci­ţi. De­pre­sia poa­te fi le­ga­tă de fo­lo­si­rea în ex­ces a so­cial me­dia, din cau­za te­o­ri­ei de com­pa­ra­ţie so­cia­lă.Fo­lo­si­rea in­ten­să, exa­ge­ra­tă a so­cial me­dia es­te în mod obiş­nu­it aso­cia­tă cu lip­sa sănătăţii men­ta­le. Mer­ge la nes­fârşit. Aşa­dar nu es­te vreo sur­pri­ză că s-ar pu­tea scur­ge ace­as­tă ne­fe­ri­ci­re și în re­la­ţi­i­le noas­tre in­ter­per­so­na­le”, ex­pli­că psi­ho­lo­gul.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.