Doi ofi­ţeri ac­ti­vi ai STS, pre­si­uni în ca­zul Sorina

Doi ofi­ţeri ac­ti­vi ai STS, mi­li­tari, ope­ra­ti­vi, s-au pre­zen­tat la Ser­vi­ci­ul Pa­şa­poar­te Dolj şi au fă­cut pre­si­uni şi in­ter­ven­ţii asu­pra func­ţi­o­na­ri­lor pu­blici pen­tru eli­be­ra­rea şi ri­di­ca­rea cu for­ţa a pa­şa­por­tu­lui mi­cu­ţei Sorina.

Romania Libera - - Actualitat­e - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ofi­ţe­rii ac­ti­vi ai STS au fost de­ja au­dia­ţi de pro­cu­rori, nu au pre­zen­tat o ex­pli­ca­ţie le­ga­lă şi lo­gi­că pen­tru pre­zen­ţa la Ser­vi­ci­ul Pa­şa­poar­te Dolj şi pen­tru pre­si­u­ni­le şi in­ter­ven­ţi­i­le fă­cu­te asu­pra func­ţi­o­na­ri­lor şi for­ţa­rea eli­be­ră­rii şi ri­di­că­rii pa­şa­por­tu­lui fe­ti­ţei, scrie jur­na­lis­ta Sorina Ma­tei pe Fa­ce­book.

Pașa­por­tul So­ri­nei a fost res­ti­tu­it de SIIJ că­tre Bi­ro­ul de Pașa­poar­te, du­pă ce fu­se­se reți­nut pen­tru ve­ri­fi­cări. Con­form unor in­for­mații pe sur­se, obți­nu­te de Ro­mânia TV, pașa­por­tul ar avea mai mul­te pro­ble­me, prin­tre ca­re po­za mi­cuței, ca­re ar fi pre­lu­cra­tă, dar și adre­sa la ca­re lo­cu­ia mi­cuța, ca­re nu era cea re­a­lă. Ră­mâne de vă­zut da­că pașa­por­tul va fi sau nu anu­lat.

Pro­cu­ro­rul de caz, Mi­ha­e­la Ior­ga Mo­ra­ru, a sem­nat de­ci­zia de res­ti­tu­i­re şi do­cu­men­tul ur­me­a­ză să ple­ce prin poş­tă că­tre Ser­vi­ci­ul Pa­şa­poar­te Dolj, ca­re îl va pre­da pă­rin­ţi­lor adop­ti­vi, fa­mi­lia Să­că­rin, au pre­ci­zat ace­le­a­şi sur­se.

De­ci­zia SIIJ vi­ne du­pă ce, luni, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral in­te­ri­mar Bog­dan Li­cu a dat de înţe­les că se va întâmpla acest lu­cru, du­pă o dis­cu­ţie cu pro­cu­ro­rii Sec­ţi­ei Spe­cia­le. Li­cu a de­cla­rat că pa­şa­por­tul fe­ti­ţei a fost re­ţi­nut de Sec­ţia Spe­cia­lă întru­cât pro­cu­ro­rii au in­ves­ti­gat o po­si­bi­lă eli­be­ra­re frau­du­loa­să a do­cu­men­tu­lui. În anchetă a fost vi­zat un func­ţi­o­nar al Ser­vi­ci­u­lui Pa­şa­poar­te Dolj.

FOTO RO­MÂNIA LIBERĂ 21 IU­NIE 2019

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.