Dăn­ci­lă, dis­cuție cu Io­han­nis

Romania Libera - - Eveniment - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Îmi do­resc ca noii co­le­gi să preia cât mai re­pe­de por­to­fo­li­i­le.“

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ Pre­mi­er

Premierul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a dis­cu­tat cu pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis pe te­ma nu­mi­rii noi­lor mi­niş­tri de la Inter­ne şi Exter­ne, dar şi a vi­ce­pre­mi­e­ru­lui pen­tru par­te­ne­ria­te stra­te­gi­ce, po­tri­vit unor sur­se gu­ver­na­men­ta­le, ci­ta­te de Ager­pres. Sur­se­le ci­ta­te au ară­tat că Io­han­nis i-a tran­smis Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă că o va anun­ţa în mo­men­tul în ca­re va lua o de­ci­zie re­fe­ri­toa­re la re­ma­ni­e­rea pro­pu­să de Gu­vern.

Luni, în ur­ma şe­din­ţe­lor de con­du­ce­re de la PSD şi ALDE, s-a ho­tă­rât schim­ba­rea din func­ţie a mi­nis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Car­men Dan, şi a mi­nis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Te­o­dor Me­leş­ca­nu, pen­tru ce­le do­uă por­to­fo­lii fi­ind va­li­da­ţi, ca pro­pu­neri, se­na­to­rul Ni­co­lae Mo­ga şi fos­tul eu­ro­par­la­men­tar Ra­mo­na Mă­nes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.