Chiar aces­ta să fi fost prețul su­pra­vi­ețu­i­rii gu­ver­nă­rii?

Romania Libera - - Op&ed - EU­GEN ȘERBĂNESCU

Sin­te­ti­za­tă în mo­ja­rul Oprișan-Bă­dă­lău, no­ua pas­ti­lă co­nți­ne și pros­tie fu­du­lă, și fan­fa­ro­na­dă de bâlci, și or­bi­re in­co­nști­en­tă, dar și ma­chia­ve­lâc tras de sfori mai de de­par­te, din ci­ne știe ce uni­ta­te con­spi­ra­tă. Se ve­de cu ochi­ul li­ber că ori­ce can­di­dat cu si­gla PSD în pi­ept – pre­su­pu­nând că reușește să răz­be­as­că în tu­rul doi – n-are cum să mai adu­ne alte vo­turi, pi­er­zând cu brio în fi­nal. Chiar aces­ta să fi fost prețul su­pra­vi­ețu­i­rii gu­ver­nă­rii?

Da­că da, atunci PSD-iștii s-ar putea să ai­bă o sur­pri­ză din par­tea cui se aștep­tau cel mai puțin. Dl Tă­ri­ce­a­nu – can­di­dând el însuși din par­tea ALDE – nu nu­mai că e im­po­si­bil să spri­ji­ne alt can­di­dat în tu­rul întâi, dar ame­ni­nță că va cău­ta alte alia­nțe – ce­ea ce, evi­dent, echi­va­le­a­ză cu ru­i­na­rea ac­tua­lei gu­ver­nări. A ș a dar, can­di­dat ura se­pa­ra­tă din par­tea PSD poa­te si­gu­ra­nța (tem­po­rar) gu­ver­na­rea față de agre­si­u­ni­le veni­te din „ex­te­ri­or“, dar o va dis­tru­ge ne­greșit din „in­te­ri­or“. Ce va lua pe me­re va da pe pe­re. Și-atunci, la ce bun tot acest pa­tri­o­tism gău­nos și pă­gu­bos de par­tid? Ce fo­los să ran­for­se­zi – prin­tr-un can­di­dat pro­priu – ima­gi­nea par­ti­du­lui, da­că ul­te­ri­or plă­tești – si­gur – prețul ieși­rii de la gu­ver­na­re?! Oa­meni cu ca­pul pe umeri din PSD – chiar da­că, la rândul lor, ani­ma­le po­li­ti­ce (sau poa­te toc­mai de ace­ea!) –, gen Ga­bri­e­la Fi­rea sau Paul Stă­nes­cu, cer un can­di­dat co­mun, fie el și din afa­ra PSD, dar sunt în mi­no­ri­ta­te. De alt­fel, nu es­te întâmplă­tor că Dăn­ci­lă și Fi­rea – nu­trind și ele, în se­cret și fă­ră ști­rea soți­lor, gânduri co­tro­ce­nis­te – sunt la cuți­te. E vor­ba de re­a­fir­ma­rea pu­te­rii, ar­gu­men­tul su­prem ca­re tra­nșe­a­ză ori­ce con­tro­ver­să, chiar și împo­tri­va rați­u­nii.

Da­că te uiți din avi­on, apa­re – des­tul de ci­u­dat – un déjà vu, o fo­to­gra­fie so­la­ri­za­tă a ale­ge­ri­lor toc­mai din anul 2000. În ne­gu­ra vre­mu­ri­lor din ur­mă cu 19 ani, PNL–ul (con­dus atunci de Io­nes­cu-Qu­in­tus,fost in­for­ma­tor la Se­cu­ri­ta­te) a ieșit, tam-ne­sam, din CDR și l-a uns can­di­dat – din întâmpla­re?! – chiar pe dl Sto­lo­jan (cel ca­re ne spu­se­se, cu ani în ur­mă, ce va­loa­re e Ili­es­cu!). Pe de altă par­te, preșe­din­te­le Con­stan­ti­nes­cu, învins de Se­cu­ri­ta­te, l-a înves­tit drept can­di­dat, din par­tea CDR, pe dl Isă­res­cu – mește­rul Ma­no­le al Mo­ne­tă­ri­ei.

Sin­te­ti­za­tă în mo­ja­rul Oprișan-Bă­dă­lău, no­ua pas­ti­lă co­nți­ne și pros­tie fu­du­lă, și fan­fa­ro­na­dă de bâlci, și or­bi­re in­co­nști­en­tă, dar și ma­chia­ve­lâc tras de sfori mai de de­par­te, din ci­ne știe ce uni­ta­te con­spi­ra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.