Pas­ti­la de a do­ua zi

Romania Libera - - Op&ed - EU­GEN ȘERBĂNESCU

Nu știm da­că elec­to­ra­tul ro­mân se va ori­en­ta că­tre un preșe­din­te ale că­rui ope­re de că­pă­tâi sunt Ga­me of Thro­nes, Star Trek și Ma­trix, dar da­că o va fa­ce, atunci ace­la va fi cu si­gu­ra­nță Dan Bar­na. Con­gre­sul Uni­u­nii Sal­vați Ro­mânia, ți­nut deu­nă­zi la Te­a­trul Nați­o­nal, a de­bu­tat nu cu im­nul nați­o­nal (cum ar fi fost de aștep­tat de la o așa de­nu­mi­re apo­ca­lip­ti­că și de la așa niște de­le­gați ga­ta să îmbra­ce că­mașa mo­rții), ci cu te­ma mu­zi­ca­lă din Ga­me of Thro­nes – un se­rial con­su­mist fan­tas­ma­go­ric-me­di­e­val (cu ma­re pri­ză la un pu­blic eva­zi­o­nist,oa­re­cum șters pe crei­er du­pă atâtea ore de mun­că mul­ti­nați­o­na­lă),având drept te­mă cen­tra­lă exer­ci­ta­rea pu­te­rii prin vi­o­le­nță, de la ca­re pro­ba­bil se re­cla­mă ide­o­lo­gia par­ti­du­lui sal­va­tor.În fapt,at­mos­fe­ra de la adu­na­re – des­cri­să de mar­tori neu­tri – n-a fost de na­tu­ră să in­spi­re prea mul­tă încre­de­re pen­tru vi­i­to­rul aces­tei țări, da­că va avea ghi­ni­o­nul să înca­pă iar,ca în anul ze­ro al ci­o­loșia­dei,pe mâna ne­o­mar­xiști­lor vop­siți în pro­gre­siști,ale că­ror in­spi­rație de gândi­re și uni­vers spi­ri­tual se opresc la Ma­trix. Băi­eții aceștia se simt, se vor, se dau che­mați,deși nu i-a che­mat ni­meni.Lip­sa de va­lori mo­ral-crești­ne – dar și lip­sa de scru­pu­le,sub­su­ma­tă (în min­tea lor) no­bi­lu­lui țel de mântu­i­re a nați­u­nii – te iz­bește la tot pa­sul în zo­na USR.Deși la po­lul opus mis­ti­cu­lui,pre­to­ri­e­nii în cau­ză au ce­va în pri­viri,în ges­turi și în cu­vin­te din fi­xi­ta­tea me­sia­ni­că a le­gi­o­na­ri­lor Arhan­ghe­lu­lui Mi­hail, ca­re și ei voiau să sal­ve­ze Ro­mânia, no­roc cu Anto­nes­cu că nu i-a lă­sat. Ales can­di­dat la pre­zi­de­nția­le, dl Bar­na se dă mai le­bă­dă de­cât cei­la­lți, dar are și el – de­ja – sche­le­te în du­lap, unul fi­ind chiar dl Ni­cușor Dan, fon­da­to­rul par­ti­du­lui, pe ca­re – sub ste­a­gul de­nu­nță­rii hoți­ei – l-a dat în gât, cât ai cli­pi, ca să-i ia lo­cul. În dis­cur­sul pe ca­re l-a ți­nut la Nați­o­nal, ro­lul că­lu­gă­ru­lui Va­si­le, in­tro­dus, pe vre­muri, de Emil Con­stan­ti­nes­cu, a fost pre­luat de o os­pă­tă­riță de la IKEA, ca­re, re­cu­nos­cându-l pe Bar­na în timp ce-i tur­na orez în far­fu­rie, i-ar fi șop­tit, si­de­ra­tă, un sin­gur cu­vânt: „Spe­ra­nța“. (How to­u­ching,

dear!) Un că­lu­găr vs o chel­ne­riță la IKEA – dis­ta­nța din­tre ce­le do­uă sim­bo­lis­tici es­te cam dis­ta­nța din­tre Ro­mânia tă­cu­tă și USR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.