Zeița Anti­co­ru­pți­ei

Romania Libera - - Op&ed -

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a spus cu su­bi­ect şi pre­di­cat că nu va des­fi­in­ţa Sec­ţia de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor în Jus­ti­ţie (SIIJ), in­sti­tu­ţie ca­re, ală­turi de Inspec­ţia Ju­di­cia­ră,le stă ca osul de peş­te în gât ce­lor ca­re mai spe­ră că se reîntorc la pa­ra­de­li şi la tri­mi­teri în Be­ci­u­ri­le Dom­neş­ti a ce­lor nea­li­nia­ţi.

Dar pen­tru ca The Guar­dian să fa­că nu doar su­bi­ect de ziar,chiar o cam­pa­nie, pen­tru fos­ta şe­fă a DNA,re­vo­ca­tă din func­ţie,pen­tru a fi răs­plă­ti­tă de noul Ko­min­tern cu o func­ţie şi mai ma­re (lec­ţia so­vi­e­ti­că e în vi­goa­re şi acum: sca­pi de ci­ne­va avan­sându-l),e pen­tru că la înce­put a exis­tat o po­ves­te.

Po­ves­tea Co­dru­ţei cres­cu­te în Pă­du­re

Un bă­trân lup de ma­re,ca­re s-a pre­dat cu de toa­te,ca o şaor­mă prea un­su­roa­să, fra­te­lui cel ma­re,avea ne­voie de un sis­tem de pu­te­re,în lip­sa unu­ia po­li­tic.L-a su­nat pe fi­nul său, pri­mar de Arad, şi l-a ru­gat să-i re­co­man­de un tip obe­di­ent şi ser­vant.Aşa s-a năs­cut Flo­rian Col­dea.La um­bra sis­te­mu­lui a cres­cut-o pe mi­cu­ţa bas­chet­ba­lis­tă Co­dru­ţa.I-a dat să pa­pe mai întâi cu su­ze­ta por­ţii mici,pe ca­re le-a de­nu­mit an­ti­co­rup­ţie.Apoi bu­că­ţi mai mari,ca pes­te pu­ţin timp să-i ofe­re hălci din duş­man,la ta­vă,în as­pic înste­lat. Pen­tru că atunci când a venit în Bu­cu­reş­ti nu avea din­ţii pre­gă­ti­ţi,băi­e­ţii din Pă­du­re i-au dat ce­lei po­re­cli­te Lu­lu col­ţi de gra­nit, să poa­tă de­vo­ra pră­zi­le.Mi­că fi­ind,la înce­put nu ştia cum să gă­se­as­că duş­ma­nul. Nu-i ni­mic, a venit Pă­du­rea şi aco­pe­ri­ţii lui Col­dea au ser­vit-o cu ket­chup şi muş­tar să-i nu-i fie prea greu mi­cu­ţei la sto­mac.A Pen­tru că sis­te­mul de la noi e in­ter­na­ţi­o­na­list, la fel ca bu­ni­cul ko­min­ter­nist, tot cu Inter­na­ţi­o­na­la în gu­ră, pre­cum şar­pe­le cu vic­ti­ma-n din­ţi, a pla­sat-o pe Co­dru (ce tau­to­lo­gie cu Pă­du­rea năs­că­toa­re şi fă­că­toa­re de mi­nuni) di­rect sub pul­pe­le tre­mu­rânde ale lui Mer­kel şi ale însi­ro­pa­tu­lui cu ze­a­mă de ploş­ni­ţă, po­re­clit Scia­ti­cul. cres­cut ma­re ca voi­ni­cul din po­ves­te pen­tru că a avut în ju­rul ei pro­cu­rori fă­ră scru­pu­le şi agen­ţi ai ser­vi­ci­i­lor se­cre­te.I s-a îngro­şat şi vo­cea. Nu din prea mult tu­tun sau Chi­vas,ci din prea pli­nă per­so­na­li­ta­te.Când era în stra­tos­fe­ră nu mai mânca mi­cu­ţe­le victime sin­gu­ră.Avea o ar­ma­tă de pa­ra­di­tori,de ge­a­la­ţi ai sis­te­mu­lui,ca­re mes­te­cau duş­mani pen­tru ea.Aşa a ajuns ma­re.Şi când să fie înco­ro­na­tă ca Zei­ţă a pu­te­rii, hop,că­de­rea cea as­pră.Aşa,ma­re­le fi­lo­sof, cu edi­tu­ră ser­vi­tă,a stig­ma­ti­zat-o,pen­tru noi,cei neînchi­na­ţi la Bi­se­ri­ca au­to­ce­fa­lă a Se­cu­ri­tă­ţii,cu ce­le­brul Slu­ji­rea pu­ră. Pen­tru că sis­te­mul de la noi e in­ter­na­ţi­o­na­list,la fel ca bu­ni­cul ko­min­ter­nist,tot cu Inter­na­ţi­o­na­la în gu­ră,pre­cum şar­pe­le cu vic­ti­ma-n din­ţi,a pla­sat-o pe Co­dru (ce tau­to­lo­gie cu Pă­du­rea năs­că­toa­re şi fă­că­toa­re de mi­nuni) di­rect sub pul­pe­le tre­mu­rânde ale lui Mer­kel şi ale însi­ro­pa­tu­lui cu ze­a­mă de ploş­ni­ţă,po­re­clit Scia­ti­cul. A avan­sat în ca­ri­e­ră ase­me­nea unui ge­ne­ral din zi­le­le noas­tre.Fă­ră ope­ră,ar fi ajuns şi ma­re­şal.Dar pe timp de pa­ce nu se putea. Aşa că i s-a ofe­rit un post într-o clă­di­re fă­ră su­fle­te,nu­mai să ai­bă şi ea un scaun un­de să-şi odih­neas­că bă­trâne­le ci­oan­te. Acum e de­ja la se­nec­tu­te.Ui­tă că mai are niţ­cai­va do­sa­re în ca­re tre­bu­ie să dea răs­pun­suri în ca­li­ta­te de in­cul­pat. Apro­po, cei de la The Guar­dian nu cred că sunt ci­vi­li. Jur­na­liş­tii de mo­dă ve­che ne-ar fi su­nat şi pe noi să le po­ves­tim des­pre cât de co­rup­tă e însă­şi Zei­ţa Anti­co­rup­ţi­ei. În lu­mea noas­tră se ştie că şi tri­bu­ne­le oc­ci­den­ta­le nu lup­tă pe ini­ma goa­lă.Pă­du­rea a îndes­tu­lat şi con­tu­ri­le The Guar­dian.Aşa se zi­ce pe la col­ţuri.

Mai sunt unii nai­vi,pe ca­re eu i-am po­re­clit idi­o­ţi uti­li,ca­re mai cred că Lau­ra Co­dru­ţa Ko­ve­si ar fi un su­bi­ect de pre­să. Eh,nu.E doar un to­pic din agen­da as­cun­să a ce­lor ca­re din an­ti­co­rup­ţie şi-au fă­cut me­niu zil­nic.

Re­venind la Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, răs­pun­su­ri­le ei sunt per­fec­te.Mai întâi aşte­ap­tă con­sen­sul între ma­gis­tra­ţi pen­tru ar­mo­ni­za­rea le­gi­lor Jus­ti­ţi­ei şi doar apoi tra­sul în foi de Par­la­ment sau în or­do­nan­ţe de Gu­vern. În al doi­lea rând,hai să aştep­tăm,ală­turi de pre­mi­er,ju­de­ca­ta dre­ap­tă a ce­lei acu­za­te de zeci de abu­zuri în ser­vi­ciu.Până la pro­nun­ţa­re,tre­bu­ia să-i acor­dăm mi­cu­ţei, de­veni­tă hăn­dră­loai­că pen­tru co­rup­ţi, pre­zum­ţia de ne­vi­no­vă­ţie.

Poa­te într-o zi aflăm şi noi că n-a fost de­cât chi­lo­tul te­tra pes­te ca­re s-au tras iz­me­ne­le re­gi­men­tu­lui.Dar până atunci să-i dăm şi Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă ră­ga­zul să nu se mai pre­o­cu­pe de le­gi­le ga­ta fă­cu­te şi să-şi va­dă de lup­ta pen­tru ce­tă­ţeni.De lup­ta con­tra co­rup­ţi­ei se ocu­pă so­ci­e­ta­tea în ci­vil şi mi­re­nii lui So­ros.Ma­gis­tra­ţii li­beri cu tăi­e­rea împre­jur a aso­cia­ţi­i­lor obe­di­en­te Fra­te­lui cel Ma­re şi mai pu­ţin ju­ri­di­co-ge­ne­zei sis­te­mu­lui ju­ri­dic na­ţi­o­nal.

Din in­ter­na­ţi­o­na­lism s-au clă­dit ca­ri­e­re, dar ni­ci­o­da­tă ope­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.