„Bi­bli­o­te­ca FUNtas­ti­că“

„Nu ne pu­tem ima­gi­na co­pi­lă­ria fă­ră râse­te­le și jo­cu­ri­le sa­le. Su­fle­tul şi in­te­li­gen­ţa de­vin mari prin joc“, spu­nea când­va Je­an Coc­te­au.

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Însu­fleți­tă de ace­as­tă pa­ra­dig­mă, Bi­bli­o­te­ca Me­tro­po­li­ta­nă Bu­cu­rești ne in­vi­tă la proi­ec­tul „Bi­bli­o­te­ca FUNtas­ti­că“– o se­rie de eveni­men­te

cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve, de mo­bi­li­za­re a co­mu­ni­tății. Se pro­mit voie bu­nă și mul­te sur­pri­ze, jo­curi și ac­ti­vi­tă­ţi, ate­li­e­re in­te­rac­ti­ve ce pun în va­loa­re lec­tu­ra și jo­cul, po­vești spe­cia­le pre­zen­ta­te de Te­a­trul de Pă­puși „Li­cu­rici“al BMB, ani­ma­ţia, te­a­trul, dar și o „ade­vă­ra­tă“vână­toa­re de că­rți, năs­cu­tă din bas­me­le ro­mânești. Par­ti­ci­pa­nții tre­bu­ie să-și ia zâmbe­tul la pur­tă­tor și să vi­nă sâmbă­tă, 20 iu­lie, în Par­cul Ki­se­le™, zo­na Foișor, între ore­le 16.00 și 21.00. Dis­tra­cția va con­ti­nua pe 3 și 10 au­gust, în Par­cul Ti­tan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.