CARTE

„Min­tea ta se­cre­tă“, Hans Stei­ner, Re­bec­ca Hall

Romania Libera - - Cultură -

Au­to­rii ne pre­zin­tă cinci căi – me­me­le, ac­te­le ra­ta­te,pre­fe­ri­nțe­le ar­tis­ti­ce, scri­e­ri­le cre­a­ti­ve și vi­se­le – prin ca­re pu­tem ac­ce­sa min­tea in­co­nști­en­tă, co­mo­ri­le ei as­cun­se și pe­ri­co­le­le pe ca­re le co­nți­ne.Car­tea se adre­se­a­ză tu­tu­ror ce­lor in­te­re­sați de in­ves­ti­ga­rea pro­ce­se­lor și mo­ti­ve­lor in­co­nști­en­te din spa­te­le com­por­ta­men­tu­lui ma­ni­fest și de înțe­le­ge­rea pro­pri­ei per­soa­ne mai în pro­fun­zi­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.