O mu­ta­ţie ge­ne­ti­că ar putea re­da au­zul per­soa­ne­lor hi­poa­cu­zi­ce

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

O ge­nă res­pon­sa­bi­lă de hi­poa­cu­zie a fost iden­ti­fi­ca­tă de o echi­pă de cer­ce­tă­tori chi­ne­zi – o reu­şi­tă ce ar putea oferi o no­uă po­si­bi­li­ta­te de tra­ta­ment pen­tru pi­er­de­rea au­zu­lui.Ge­na,de­nu­mi­tă ABCC1,are mu­ta­ţii aso­cia­te cu un rol im­por­tant în bu­na func­ţi­o­na­re a co­hleii, se ara­tă într-un stu­diu pu­bli­cat în re­vis­ta „Ge­ne­tics in Me­di­ci­ne“. Cu aju­to­rul teh­ni­ci­lor de scre­e­ning ge­ne­tic, al sec­ven­ţi­o­nă­rii şi al altor me­to­de de analiză, cer­ce­tă­to­rii de la Spi­ta­lul Xian­gya au des­co­pe­rit că mu­ta­ţii de la ni­ve­lul ge­nei ar putea ac­ţi­o­na pre­cum o pom­pă pen­tru a ex­tra­ge sub­stan­ţe to­xi­ce şi re­zi­duuri me­ta­bo­li­ce din ure­chea in­ter­nă.

FOTO WWW.XINHUANET.COM

O per­soa­nă din 500 are pro­ble­me de auz.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.