18 ROMÂNI, ADMIȘI ÎN FORŢELE SPECIALE

Mi­li­ta­rii au ab­sol­vit cur­su­ri­le Șco­lii de Apli­ca­ţie de la Brașov.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La Școa­la de Apli­cație a Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale (FOS) s-au înscris, acum ze­ce luni, 144 de mi­li­tari pro­fe­si­o­niști, ca­re do­re­au să obți­nă ca­li­fi­ca­rea de „ope­ra­tori FOS”. Doar 18 oa­meni au reușit să ter­mi­ne cur­sul. Co­man­da­men­tul Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale din Arma­ta Ro­mână s-a înfi­i­nțat la 1 mar­tie 2018, la Târgu Mu­reș, iar în su­bor­di­nea aces­tu­ia s-a cre­at, la 1 iu­nie 2018, Școa­la de Apli­cație a FOS, cu se­di­ul la

Brașov. Cur­su­ri­le aces­teia se des­fășoa­ră cu spri­ji­nul unor con­si­li­eri din SUA, iar acum o lu­nă s-a aflat în vi­zi­tă în Ro­mânia și vi­ce­a­mi­ra­lul Ti­mot­hy Szy­man­ski, lo­cți­i­to­rul șe­fu­lui Co­man­da­men­tu­lui Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale al SUA. Acum câte­va săp­tă­mâni, lup­tă­to­rii din Fo­rțe­le Speciale s-au an­tre­nat în ca­drul exer­ciți­u­lui JUNCTION STRIKE, or­ga­ni­zat în Ro­mânia. Aici au venit și 120 de mi­li­tari străini din țări alia­te sau par­te­ne­re – Ge­or­gia, Ma­rea Bri­ta­nie, Mol­do­va, Por­tu­ga­lia și Sta­te­le Uni­te. Sce­na­ri­ul exer­ciți­u­lui a pre­su­pus o ri­pos­tă împo­tri­va unor acți­uni de răz­boi hi­brid.

La Școa­la de Apli­cație a Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale (FOS) s-au înscris,acum ze­ce luni,144 de mi­li­tari pro­fe­si­o­niști, ca­re do­re­au să obți­nă ca­li­fi­ca­rea de „ope­ra­tori FOS”. Doar 18 oa­meni au reușit să ter­mi­ne cur­sul. Co­man­da­men­tul Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale din Arma­ta Ro­mână s-a înfi­i­nțat la 1 mar­tie 2018,la Târgu Mu­reș, iar în su­bor­di­nea aces­tu­ia s-a cre­at, la 1 iu­nie 2018, Școa­la de Apli­cație a FOS, cu se­di­ul la Brașov. Cur­su­ri­le aces­teia se des­fășoa­ră cu spri­ji­nul unor con­si­li­eri din SUA,iar acum o lu­nă s-a aflat în vi­zi­tă în Ro­mânia și vi­ce­a­mi­ra­lul Ti­mot­hy Szy­man­ski, lo­cți­i­to­rul șe­fu­lui Co­man­da­men­tu­lui Fo­rțe­lor pen­tru Ope­rații Speciale al SUA.

Acum câte­va săp­tă­mâni, lup­tă­to­rii din Fo­rțe­le Speciale s-au an­tre­nat în ca­drul exer­ciți­u­lui JUNCTION STRIKE, or­ga­ni­zat în Ro­mânia.Aici au venit și 120 de mi­li­tari străini din țări alia­te sau par­te­ne­re – Ge­or­gia, Ma­rea Bri­ta­nie, Mol­do­va, Por­tu­ga­lia și Sta­te­le Uni­te. Sce­na­ri­ul exer­ciți­u­lui a pre­su­pus o ri­pos­tă împo­tri­va unor acți­uni de răz­boi hi­brid.

Pa­rașu­tiști co­man­do

Un nou curs înce­pe, la Brașov, în toam­na anu­lui 2019. La el se pot înscrie ofițeri cu gra­dul ma­xim de că­pi­tan, su­bo­fițeri cu gra­dul ma­xim de plu­to­ni­er ma­jor, pre­cum și sol­dați și gra­dați pro­fe­si­o­niști (SGP) ca­re au cel puțin un an de ve­chi­me în Arma­ta Ro­mână. Mi­li­ta­rii pot obți­ne aici o ca­li­fi­ca­re des­pre ca­re au­zim de obi­cei nu­mai în fil­me, ace­ea de „pa­rașu­tist co­man­do”.

Cei ca­re vor ab­sol­vi cur­sul pot fi înca­drați în uni­tăți mi­li­ta­re de eli­tă, cum ar fi Ba­ta­li­o­nul 52 Ope­rații Speciale sau Ba­ta­li­o­nul 53 Co­man­do „Sma­ran­da Bră­es­cu“. În mo­men­tul în ca­re ter­mi­nă cur­sul de la Brașov, ab­sol­venții pri­mesc, drept sim­bol al no­u­lui lor sta­tut de lup­tă­tori FOS, un cuțit de o for­mă spe­cia­lă, de­nu­mit Si­ca. Ace­as­tă ar­mă al­bă es­te con­ce­pu­tă du­pă mo­de­lul ar­me­lor fo­lo­si­te de ge­to–daci. Cuți­tul Si­ca are o for­mă cur­ba­tă, cu un sin­gur tăiş, aflat pe par­tea con­ca­vă a la­mei, cu o pu­te­re ma­re de pe­ne­tra­re da­tă de vârful as­cu­ţit şi de la­ma pre­lun­gă. În acest mod se am­pli­fi­că efec­te­le ac­ţi­u­nii de sec­ţi­o­na­re sau de înjun­ghi­e­re.

Unii cur­san­ţi au ce­dat psi­hic

Una din­tre par­ti­cu­la­ri­tăți­le Șco­lii FOS de la Brașov es­te fap­tul că aici nu se dă exa­men de in­tra­re.

“Pen­tru pro­gra­mul de for­ma­re ope­ra­tori FOS nu se dă ad­mi­te­re.Se­le­cția,in­di­fe­rent de grad,se fa­ce pe ca­le na­tu­ra­lă. Ci­ne nu mai fa­ce față ple­a­că aca­să”,pre­ci­ze­a­ză con­du­ce­rea șco­lii.

Pri­mul curs de ope­ra­tori FOS s-a fi­na­li­zat în Ro­mânia în anul 2018. Cel de-al doi­lea curs a înce­put acum ze­ce luni, cu 144 de mi­li­tari, dar 126 din­tre aceștia au fost eli­mi­nați pe par­curs. “Au cre­zut la înce­put că pot; au re­nu­nțat, unul câte unul, mai de­vre­me sau mai târziu. Au ple­cat cei ca­re nu erau mo­ti­vați des­tul, cei ca­re nu pu­te­au fi­zic dar, mai ales,cei ca­re nu au re­zis­tat psi­hic”,ex­pli­că spe­cia­liștii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.