El Cha­po, tran­sfe­rat în „Alca­tra­zul Mu­nți­lor Stâncoși“

Joa­qu­in Guz­man a reușit de do­uă ori să eva­de­ze din închi­sori me­xi­ca­ne, lu­cru aproa­pe im­po­si­bil în cel mai si­gur pe­ni­ten­ciar din SUA.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Joa­qu­in Guz­man a reușit de do­uă ori să eva­de­ze din închi­sori me­xi­ca­ne, lu­cru aproa­pe im­po­si­bil în cel mai si­gur pe­ni­ten­ciar din SUA. Ju­de­cat de un ju­riu fe­de­ral din Brook­lyn, Joa­qu­in Guz­man, fos­tul șef al car­te­lu­lui me­xi­can al dro­gu­ri­lor din Si­na­loa, a fost con­dam­nat, pe 17 iu­lie, la închi­soa­re pe viață.

Ju­de­cat de un ju­riu din Brook­lyn, Joa­qu­in Guz­man (62 de ani), fos­tul șef al car­te­lu­lui me­xi­can al dro­gu­ri­lor din Si­na­loa, a fost con­dam­nat,pe 17 iu­lie,la închi­soa­re pe viață și își va sfârși zi­le­le în închi­soa­rea de ma­xi­mă se­cu­ri­ta­te din Co­lo­ra­do, cu­nos­cu­tă sub nu­me­le de „Alca­tra­zul Mu­nți­lor Stâncoși“,ADX sau Admi­nis­tra­ti­ve Ma­xi­mum Fa­ci­li­ty. Pe­ni­ten­cia­rul es­te con­si­de­rat cel mai si­gur din SUA și are mai mu­lți deți­nuți „ce­le­bri“, pre­cum Ter­ry Ni­chols (com­pli­ce în aten­ta­tul din Okla­ho­ma Ci­ty) sau fran­ce­zul Za­ca­rias Mo­us­sao­ui, ca­re a par­ti­ci­pat la pre­gă­ti­rea aten­ta­te­lor din 11 sep­tem­brie. Ca­na­lul TV CBS fă­cea re­fe­ri­re la ace­as­tă închi­soa­re ca „o ver­si­u­ne asep­ti­za­tă a Infer­nu­lui“. Înain­te de pro­nu­nța­rea pe­dep­sei,El Cha­po a ex­pli­cat că a fost tor­tu­rat „fi­zic,psi­hic și men­tal 24 de ore pe zi“în tim­pul de­te­nți­ei sa­le la MCC,închi­soa­rea din Man­hat­tan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.