Sta­tul de drept, sub lu­pa Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne

Dăn­ci­lă su­sți­ne mo­ni­to­ri­za­rea sta­tu­lui de drept

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat, într-o con­fe­rin­ţă de pre­să, că pro­pu­ne­rea Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne de a sus­ţi­ne in­tro­du­ce­rea unui mecanism de mo­ni­to­ri­za­re a sta­tu­lui de drept în toa­te ţă­ri­le eu­ro­pe­ne re­pre­zin­tă „o abor­da­re co­rec­tă“.

Șe­fa Exe­cu­ti­vu­lui con­si­de­ră că pro­pu­ne­rea Ursu­lei von der Leyen, re­cent ale­a­să preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, es­te co­rec­tă. „Es­te bi­ne, es­te bun fap­tul că e o abor­da­re ca­re nu es­te spe­ci­fi­că doar câtor­va sta­te, es­te o abor­da­re la ni­vel eu­ro­pe­an ca­re se va apli­ca tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre. Ne ui­tăm acum la Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re şi Ve­ri­fi­ca­re ce es­te apli­cat doar Ro­mâni­ei şi Bul­ga­ri­ei. “

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat, sâmbă­tă, într-o con­fe­rin­ţă de pre­să, că pro­pu­ne­rea Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne de a sus­ţi­ne in­tro­du­ce­rea unui mecanism de mo­ni­to­ri­za­re a sta­tu­lui de drept în toa­te ţă­ri­le eu­ro­pe­ne re­pre­zin­tă „o abor­da­re co­rec­tă“, având în ve­de­re că se apli­că tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre, nu nu­mai Ro­mâni­ei şi Bul­ga­ri­ei, cum es­te MCV, po­tri­vit Ager­pres.

Șe­fa Exe­cu­ti­vu­lui con­si­de­ră că pro­pu­ne­rea Ursu­lei von der Leyen, re­cent ale­a­să preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, es­te co­rec­tă.

„Es­te bi­ne, es­te bun fap­tul că e o abor­da­re ca­re nu es­te spe­ci­fi­că doar câtor­va sta­te, es­te o abor­da­re la ni­vel eu­ro­pe­an ca­re se va apli­ca tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre. Ne ui­tăm acum la Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re şi Ve­ri­fi­ca­re ce es­te apli­cat doar Ro­mâni­ei şi Bul­ga­ri­ei. Eu cred că atunci când se ia o mă­su­ră la ni­vel eu­ro­pe­an tre­bu­ie ca acea mă­su­ră să vi­ze­ze toa­te sta­te­le mem­bre. Eu sunt con­vin­să că to­ţi avem obli­ga­ţii în ca­li­ta­te de stat mem­bru al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, dar avem şi opor­tu­ni­tă­ţi în ca­li­ta­te de stat mem­bru al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Cred că ace­as­tă abor­da­re a pre­şe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne es­te co­rec­tă pen­tru că es­te o mă­su­ră ca­re vi­ze­a­ză toa­te sta­te­le“, a de­cla­rat prim-mi­nis­trul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

„Vom evi­ta să ară­tăm cu de­ge­tul doar spre anu­mi­te sta­te mem­bre“

No­ua con­du­ce­re a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne a anu­nțat mi­er­curi că su­sți­ne in­tro­du­ce­rea unui mecanism pen­tru tran­spa­ren­ti­za­rea si­tuați­ei sta­tu­lui de drept în fi­e­ca­re stat mem­bru al UE. „Pen­tru a ra­ţi­o­na­li­za o dez­ba­te­re in­ten­să, vom sus­ţi­ne in­tro­du­ce­rea unui mecanism ca­re să ofe­re un ra­port tran­spa­rent asu­pra si­tua­ţi­ei sta­tu­lui de drept în fi­e­ca­re stat mem­bru. În acest mod vom evi­ta să ară­tăm cu de­ge­tul doar spre anu­mi­te sta­te mem­bre; vom fa­ce astfel încât să fie eva­lua­te toa­te ţă­ri­le“, a de­cla­rat Ursu­la von der Leyen într-un in­ter­viu acor­dat mai mul­tor pu­bli­cații eu­ro­pe­ne, ci­te­a­ză eu­ro­pafm.ro. Po­tri­vit ofi­cia­lu­lui eu­ro­pe­an, „res­pec­ta­rea re­gu­li­lor des­ti­na­te tu­tu­ror es­te sin­gu­rul fun­da­ment pen­tru men­ţi­ne­rea unui anu­mit echi­li­bru între pu­te­ri­le in­fluen­te în lu­me“.

„Ace­le­a­şi cri­te­rii sunt va­la­bi­le pen­tru toa­tă lu­mea. Expe­ri­en­ţa mea po­li­ti­că îmi su­ge­re­a­ză că res­pec­ta­rea re­gu­li­lor des­ti­na­te tu­tu­ror es­te sin­gu­rul fun­da­ment pen­tru men­ţi­ne­rea unui anu­mit echi­li­bru între pu­te­ri­le in­fluen­te în lu­me. Noi apă­răm or­di­nea ba­za­tă pe re­gu­li, iar acest lu­cru se apli­că şi în UE“, a de­cla­rat Ursu­la von der Leyen, con­form sur­sei ci­ta­te.

În ce­ea ce pri­vește ri­di­ca­rea MCV în ca­zul Ro­mâni­ei, Dăn­ci­lă a afir­mat că Gu­ver­nul va pur­ta dis­cu­ţii cu Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă în acest sens. „Du­pă ale­geri, am dis­cu­tat cu fos­tul pre­şe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, cu fos­tul prim-vi­ce­pre­şe­din­te alCo­mi­si­eiEu­ro­pe­ne­des­preMe­ca­nis­mul­deCoo­pe­ra­re şi Ve­ri­fi­ca­re. Am spus că noi avem foar­te ma­re des­chi­de­re şi că tre­bu­ie să dis­cu­tăm des­pre fi­e­ca­re punct în par­te. Dar aces­te dis­cu­ţii nu cred că tre­bu­ie pur­ta­te doar cu Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei. Sunt dis­cu­ţii ca­re vi­ze­a­ză ma­gis­tra­ţii, sunt dis­cu­ţii în ca­re tre­bu­ie să avem pă­re­rea şi a ju­de­că­to­ri­lor şi pro­cu­ro­ri­lor şi aso­cia­ţi­i­lor ma­gis­tra­ţi­lor, pen­tru a pu­tea pu­ne anu­mi­te punc­te în apli­ca­re, sau la anu­mi­te punc­te să ex­pli­căm de ce nu pu­tem im­ple­men­ta acel as­pect din Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re şi Ve­ri­fi­ca­re. Dar cred că es­te foar­te im­por­tant dia­lo­gul, şi Gu­ver­nul Ro­mâni­ei va avea un dia­log cu Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă le­ga­tă şi de acest as­pect, dar şi de alte as­pec­te re­fe­ri­toa­re la ace­as­tă coo­pe­ra­re“, a adău­gat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă (CE) a pro­pus re­cent o se­rie de mă­suri me­ni­te să con­so­li­de­ze sta­tul de drept în UE, prin­tre ca­re re­a­li­za­rea unui ra­port anual pri­vind sta­tul de drept, ca­re va vi­za toa­te sta­te­le mem­bre UE, şi mo­di­fi­ca­rea pro­ce­du­rii de in­frin­ge­ment pen­tru a pu­tea so­li­ci­ta mă­suri pro­vi­zo­rii şi pro­ce­duri ac­ce­le­ra­te atunci când con­si­de­ră ne­ce­sar.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.