Iu­bi­tul Si­mo­nei Ha­lep, do­uă di­vor­ţuri?

Romania Libera - - Pagina 2 -

Actua­lul iu­bit al Si­mo­nei Ha­lep a tre­cut prin do­uă nu­nți și do­uă di­vo­rțuri, ti­tre­a­ză Ca­nCan.

Toni Iu­ruc a închis o căs­ni­cie ca­re n-a re­zis­tat de­cât 10 luni.

Astfel, Toni Iu­ruc ar mai fi avut o căs­ni­cie, înain­te de Lia­na, cu un fo­to­mo­del pe nu­me Ali­na, cu mul­te con­trac­te la ac­tiv. O tână­ră ca­re pro­vi­ne din­tr-o fa­mi­lie bo­ga­tă și obișnu­i­tă cu un stil de viață cu ca­re omul de afa­ceri de ori­gi­ne aro­mână nu ar fi pu­tut ți­ne pa­sul. Aces­ta pa­re să fi fost și mo­ti­vul pen­tru ca­re Toni și Ali­na au ajuns să di­vo­rțe­ze. Ulte­ri­or, proas­păt di­vo­rțat și nu chiar res­ta­bi­lit din punct de ve­de­re emoți­o­nal, Toni Iu­ruc ar fi cu­nos­cut-o pe Lia­na. Cu ca­re, ra­pid, s-a și că­să­to­rit. To­tul, pa­re-se, pen­tru a scă­pa de amin­ti­ri­le ca­re îl le­gau de Ali­na. Au fă­cut o nun­tă ca-n po­vești, iar pe­tre­ce­rea a avut loc la Fra­tel­li Ma­maia. Ma­ria­jul a du­rat, însă, doar ze­ce luni. Că­să­to­ria s-a ter­mi­nat brusc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.