Car­te­lul Si­na­loa pros­pe­ră

Romania Libera - - Externe -

Drug Enfor­ce­ment Agen­cy (DEA), însăr­ci­na­tă cu lup­ta an­ti­drog, a re­cu­nos­cut în 2018 că or­ga­ni­za­ţia cri­mi­na­lă dis­pu­ne de cea mai vas­tă re­ţea de dis­tri­bu­ţie a stu­pe­fian­te­lor pe te­ri­to­ri­ul ame­ri­can. În Me­xic, car­te­lul ră­mâne bi­ne im­plan­tat în Si­na­loa, un­de 20 de la­bo­ra­toa­re clan­des­ti­ne au fost dis­tru­se în pri­me­le șa­se luni ale anu­lui. Influen­ţa sa se întin­de pe o ma­re par­te a nord-es­tu­lui ţă­rii. Ares­ta­rea lui „El Cha­po“a des­chis un răz­boi sângeros de succesiune. La înce­pu­tul lu­nii, gu­ver­nul ame­ri­can a ce­rut se­ches­tra­rea a 12,6 mi­liar­de do­lari din bu­nu­ri­le tra­fi­can­tu­lui me­xi­can, co­res­pun­zând unei es­ti­mări a pro­fi­tu­ri­lor per­ce­pu­te de car­te­lul său atunci când era la con­du­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.