Du­pă OUG pe ri­des­ha­ring, ta­xi­me­triş­tii îi joa­că-n foi de vi­ţă pe cli­en­ţi

Romania Libera - - Op & Ed - FLO­RIN BU­DES­CU

În fapt, es­te o mi­că ine­xac­ti­ta­te în ti­tlu. OUG pe ri­des­ha­ring es­te în cir­cu­it de avi­za­re, un­de tre­nea­ză, iar com­pa­ni­i­le ce se ocu­pă cu ri­des­ha­ring, e-hai­ling şi ce­le­lal­te for­me de tran­sport pu­blic de al pa­tru­lea val au înce­put de­ja să lu­cre­ze.

Ba mai mult, au apă­rut do­uă fir­me noi, ca­re pro­ba­bil că aştep­tau OUG.To­tu­şi, cli­en­ţii la sis­te­me­le hi­bri­de de tip Cle­ver simt de­ja efec­te­le. Aces­tea nu sunt din­tre ce­le mai plă­cu­te. Cle­ver lu­cre­a­ză cu do­uă ti­puri de şo­feri: ta­xi­me­triş­ti de la di­fe­ri­te­le com­pa­nii şi şo­feri ca­re nu sunt ta­xi­me­triş­ti şi înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le OUG. Şi unii, şi alţii îşi in­sta­le­a­ză apli­ca­ţia şi in­tră în pia­ţa vir­tua­lă.

În ur­mă cu do­uă săp­tă­mâni, Cle­ver şi-a anun­ţat uti­li­za­to­rii de ser­vi­cii de tran­sport că une­le lu­cruri se schim­bă. Astfel, şo­fe­rul vi­ne şi aşte­ap­tă ma­xi­mum trei mi­nu­te, apoi, da­că mai stă, ta­xe­a­ză cli­en­tul cu 9 lei pen­tru întârzi­e­re. Ulte­ri­or, Cle­ver a mă­rit tim­pul de aştep­ta­re la cinci mi­nu­te. De­si­gur, pla­ta pe­na­li­tă­ţii de întârzi­e­re de 9 lei vi­ne pe card, la cli­en­ţii ca­re plă­tesc astfel. La cei­lal­ţi es­te ne­clar cum se pe­trec lu­cru­ri­le.Aici încep co­li­zi­u­ni­le cu ta­xi­me­triş­tii. În 10 zi­le, am che­mat de cinci ori un ta­xi prin apli­ca­ţia Cle­ver. De fi­e­ca­re da­tă, com­por­ta­men­tul şo­fe­ri­lor de ta­xi a fost exe­cra­bil. Pri­ma da­tă, ta­xi­me­tris­tul m-a luat ta­re: „Aţi întârziat! Cât să vă mai aştept?“. Adi­că, tra­dus (pen­tru că ci­ti­sem ce-mi scri­se­se Cle­ver): „Dă, bă, şi tu ba­nu’, că ai întârziat! Nu fi fa­ţă pa­li­dă!“. Eram la li­mi­ta tim­pu­lui de trei mi­nu­te, nu am co­men­tat, dar da­ta ur­mă­toa­re m-am ui­tat spe­cial şi am venit mai de­vre­me, un­de am fost întâmpi­nat de altă fa­ţă acră: „Cât să vă mai aştept? Mă cla­xo­nea­ză ma­şi­ni­le în tra­fic!“. Am avut un schimb scurt de re­plici cu şo­fe­rul, ex­pli­cându-i că am venit în mai pu­ţin de do­uă mi­nu­te, dar a fost inu­til: de­mon­stre­a­ză-i mel­cu­lui că are co­chi­lia mi­că. El cre­de că e gi­gant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.