SCURTMETRA­JELE ÎN CA­RE TE AVENTUREZI

La do­me­ni­ul Mo­goșoaia ne pu­tem bu­cu­ra de trei seri – 26, 27 și 28 iu­lie – de fil­me scur­te cum nu s-au mai vă­zut!

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

„Instinct ani­mal“(Ca­na­da,2018)

O li­pi­toa­re cu an­xi­e­ta­te de se­pa­ra­re, un pur­cel cu tul­bu­ra­re de ali­men­tație, o pi­si­că ob­se­siv-com­pul­si­vă și încă niște per­so­na­je ado­ra­bi­le au o șe­di­nță de te­ra­pie de grup. Ani­mație no­mi­na­li­za­tă la Oscar.

„Ma­te­ma­ti­că alter­na­ti­vă“(SUA,2017)

O co­me­die mușcă­toa­re ca­re atin­ge an­tiDar­wi­niști, mass-me­dia și po­li­ti­ci­eni po­pu­liști; iar da­că mai ave­am vreo îndoia­lă de po­ziți­o­na­rea ge­o­gra­fi­că, preșe­din­te­le con­si­li­u­lui are un hair­sty­le in­con­fun­da­bil.

„Vih­ta“(Fra­nța/Bel­gia,2018)

Cinci fer­mi­eri bel­gi­eni, so­bri și îngri­jo­rați, un wel­lness cen­ter ex­clu­siv nu­dist și un șef nou prea en­tu­ziast in­te­ra­cți­o­nea­ză din ce în ce mai bi­zar,dar amu­zant.

„Nef­ta Foot­ball Club“(Fra­nța/Tu­ni­sia, 2018)

Într-un sat tu­ni­sian, co­pi­ii joa­că fot­bal di­rect pe pă­mântul us­cat.Un mă­gar cu căști la ure­chi și de­sa­gi cu o încăr­că­tu­ră ne­cla­ră e pe ca­le să schim­be asta.Cea mai bu­nă co­me­die la Aspen Shor­tsfest.

„Toa­te ju­că­ri­i­le“(Spa­nia,2016)

Teo (5 ani) pre­tin­de că a des­co­pe­rit o gau­ră de vi­er­me – tu­ne­lul de ti­me tra­vel­ling de­nu­mit ști­i­nți­fic po­dul Ein­stein-Ro­sen. Fra­te­le lui nu îl cre­de, de­o­cam­da­tă. Dar Te oa­re timp .35 de ani,o lu­nă și 4 zi­le…

„Ulti­mul șnițel“(Da­ne­mar­ca,2017)

Când preșe­din­te­le Ma­rii Re­pu­blici Tur­cești ce­re un șnițel înain­te de a per­mi­te ori­că­rui turc să pă­ră­se­as­că tă­râmul în curs de dis­pa­riție, asis­ten­tul său, Ka­mil, tre­bu­ie să vi­nă cu frip­tu­ra.

„Ate­nție la min­te!“(Olan­da/Bel­gia,2019)

Când te ba­ze­zi pe sce­na­ri­i­le so­cia­le pen­tru a su­pra­vi­ețui în jun­gla ur­ba­nă,nu e de­loc ușor să im­pro­vi­ze­zi.Mai ales da­că ești un in­tro­ver­tit in­te­li­gent, pa­si­o­nat de bom­bar­di­e­re­le ger­ma­ne,dar vrei to­tuși o întâlni­re cu o fa­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.