Dăn­ci­lă: min­ci­noa­să, com­pli­ce și tăi­nu­i­toa­re în ca­zul mi­cuței So­ri­na

Dez­vă­lu­iri în pu­bli­cația Gor­jnews des­pre ca­zul So­ri­na

Romania Libera - - Prima Pagina - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le Gru­pu­lui de Acţi­u­ne în Inte­res Pu­blic, Narcis Daju, jur­na­list de in­ves­ti­ga­ţii, pu­bli­că în Gor­jNews.ro o analiză a ac­ţi­u­ni­lor prim-mi­nis­tru­lui Ro­mâni­ei în ca­zul ca­re a stârnit in­dig­na­rea ro­mâni­lor: „Pre­lua­rea în for­ţă a unei co­pi­le de 9 anișori“.

Pu­bli­căm ma­te­ria­lul in­te­gral și me­nți­o­năm că acest caz a fost in­tens dez­bă­tut, iar prin­ci­pi­ul de­mo­crați­ei es­te tran­spa­re­nța gu­ver­na­nți­lor și a in­sti­tuți­i­lor ca­re sunt în sluj­ba ce­tățe­a­nu­lui. Pre­mi­e­rul, MAI și Mi­nis­te­rul Mun­cii tac mâlc.

Ci­ne min­te? De ce so­ţii Să­că­rin nu au de­pus ce­re­re de eli­be­ra­re a pașa­por­tu­lui di­rect la Amba­sa­da SUA?

Le­gea spu­ne că pașa­por­tul va fi eli­be­rat cu adre­sa de do­mi­ci­liu a ce­tățe­ni­lor și cu pre­ze­nța fi­zi­că a aces­to­ra.

Fa­mi­lia Să­că­rin a de­pus ce­re­rea de eli­be­ra­re a pașa­por­tu­lui în Crai­o­va,în lip­sa So­ri­nei și cu adre­sa din ju­dețul Dolj a So­ri­nei, ori, ți­nând cont că So­ri­na a de­venit fi­i­ca aces­to­ra, ră­mâne un semn de între­ba­re da­că aceștia sunt cu ade­vă­rat sta­bi­liți în Ame­ri­ca.

De ce au­to­ri­tăți­le au apro­bat eli­be­ra­rea pașa­por­tu­lui pe o adre­să a fe­tiței și nu a pă­ri­nți­lor săi ac­tua­li? Atât Ra­mo­na Să­că­rin, cât și soțul aces­teia au de­cla­rat că sunt sta­bi­liți în Ame­ri­ca, în orașul New York.

Ia­tă ce scrie Narcis Daju:

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a înși­rat o se­rie de min­ci­uni in­cre­di­bi­le, pe ca­re le de­ta­li­em mai jos, și a se­cre­ti­zat toa­te ra­poar­te­le pri­mi­te de la mi­nis­te­re as­cun­zând astfel ile­ga­li­tăți­le sub preș, tran­sfor­mându-se în tăi­nu­i­toa­re și com­pli­ce a unor gru­pări in­fra­cți­o­na­le din Jus­tiție și din Au­to­ri­ta­tea Nați­o­na­lă pen­tru Pro­te­cția Drep­tu­ri­lor Co­pi­lu­lui și Ado­pție. Du­pă ce inițial a vor­bit in­clu­siv de schim­ba­rea mi­niștri­lor im­pli­cați în acest caz,de ra­poar­te pes­te ra­poar­te co­man­da­te Mi­nis­te­ru­lui Mun­cii și Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne, de tri­mi­te­rea ur­gen­tă a cor­pu­ri­lor de con­trol ale ANPDCA și ale Age­nți­ei Nați­o­na­le pen­tru Plăți și Inspe­cție So­cia­lă, la Dolj și la Me­he­di­nți, ulte­ri­or Dăn­ci­lă a ui­tat com­plet de So­ri­na, cu toa­te că in­te­re­sul ro­mâni­lor pen­tru si­tuația mi­cuței a cres­cut ex­po­ne­nțial. Mai mult, Dăn­ci­lă a ajuns să de­cla­re că în ima­gi­ni­le cu „ex­tra­cția“es­te vor­ba,de fapt,de un po­lițist ca­re o aju­ta pe So­ri­na să se ri­di­ce de jos!!! Până în pre­zent, nici Dăn­ci­lă și ni­ci­un alt dem­ni­tar din Gu­ver­nul Ro­mâni­ei nu au anu­nțat vreo mă­su­ră ca­re să de­cur­gă din ce­le întâmpla­te cu So­ri­na, lu­cru ce es­te inac­cep­ta­bil într-un stat de drept. Ace­as­tă si­tuație es­te fa­vo­ri­za­tă și de tă­ce­rea to­ta­lă, pe acest su­bi­ect,a preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei și a li­de­ri­lor par­ti­de­lor de așa-zi­să opo­ziție.

Pre­zen­tăm în con­ti­nua­re cro­no­lo­gia min­ci­u­ni­lor ha­lu­ci­nan­te spu­se, ofi­cial, de pre­mi­e­rul în fun­cție al Ro­mâni­ei, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

A do­ua zi du­pă ex­tra­cție, pe con­tul per­so­nal de Fa­ce­book, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ne anu­nța că a ce­rut o an­che­tă în ca­zul So­ri­nei, și ne asi­gu­ra de toa­tă im­pli­ca­rea ei și de san­cți­o­na­rea ce­lor gă­siți vi­no­vați.

În ace­e­ași zi de sâmbă­tă, 22 iu­nie a.c., Dăn­ci­lă mai spu­nea ofi­cial că „a ce­rut cor­pu­ri­lor de con­trol ale Au­to­ri­tății Nați­o­na­le pen­tru Pro­te­cția Co­pi­lu­lui și Ado­pție și ale Age­nți­ei Nați­o­na­le pen­tru Plăți și Inspe­cție So­cia­lă să fie luni di­mi­nea­ţă, la pri­ma oră, în Dolj şi Me­he­din­ţi, pen­tru a întoc­mi un ra­port amă­nun­ţit al si­tua­ţi­ei“.

Du­mi­ni­că,23 iu­nie a.c., pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă pro­mi­te din nou că va lua mă­suri du­re cu cei ca­re au greșit.

Luni,24 iu­nie a.c.,Dăn­ci­lă nu su­flă o vor­bă des­pre ra­poar­te­le pe ca­re cla­ma­se că le va pri­mi în acea zi. Mai mult, de­cla­ră, ha­lu­ci­nant, că în ima­gi­ni­le cu ex­tra­cția es­te vor­ba, de fapt, de un po­lițist ca­re se aple­a­că să ri­di­ce fe­tița ca­re că­zu­se!!!

Ma­rți, 25 iu­nie a.c., Dăn­ci­lă anu­nță că a pri­mit ra­poar­te de la Mi­nis­te­rul Mun­cii și Mi­nis­te­rul de Inter­ne, dar, în ci­u­da pro­mi­si­u­ni­lor din zi­le­le tre­cu­te,nu exis­tă ni­ci­un vi­no­vat. Dăn­ci­lă pu­ne ca­pac pes­te între­gul scan­dal spu­nând, sec, că „an­che­te­le vor con­ti­nua“.

Du­mi­ni­că, 30 iu­nie a.c., Dăn­ci­lă anu­nță că a do­ua zi ur­ma să pri­me­as­că „ra­por­tul com­plet de la Mi­nis­te­rul Mun­cii“și că cei vi­no­vați vor fi pe­dep­siți.

Ulte­ri­or, deși s-au înmu­lțit do­ve­zi­le ca­re ara­tă că între­gul pro­ces de ado­pție și de cer­ti­fi­ca­re a ei în jus­tiție s-a de­ru­lat ile­gal, Dăn­ci­lă n-a mai su­flat ni­cio vor­bă în le­gă­tu­ră cu ca­zul mi­cuței So­ri­na.

Fap­tul că nici Dăn­ci­lă și nici vreun alt dem­ni­tar din Gu­ver­nul Ro­mâni­ei n-au anu­nțat nici mă­car o mă­su­ră le­ga­lă, ca­re să de­cur­gă din acest caz, es­te inac­cep­ta­bil într-un stat de drept.“

NARCIS DAJU, jur­na­list Gor­jNews

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.