Fi­rea can­di­de­a­ză la Preșe­di­nție

Romania Libera - - Op & Ed - MI­HAI DIAC

Ga­bri­e­la Fi­rea a su­sți­nut,într-o de­cla­rație la un post de te­le­vi­zi­u­ne, că are șan­se re­a­le să fie ale­a­să în fun­cția su­pre­mă în stat, ar­gu­men­tând că “am un pro­cent egal sau chiar un pic mai ma­re ca al dom­nu­lui preșe­din­te Io­han­nis” în pre­fe­ri­nțe­le elec­to­ra­tu­lui.

Pe de altă par­te,Ga­bri­e­la Fi­rea a cri­ti­cat-o pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ca­re îi va fi con­tra­can­di­dat în com­pe­tiția in­ter­nă din PSD, în ur­ma că­reia va fi de­sem­nat re­pre­zen­tan­tul aces­tui par­tid în cur­sa pen­tru Co­tro­ceni. Fi­rea a su­ge­rat că Dăn­ci­lă a fost, per­ma­nent, în PSD, de par­tea lui Li­viu Drag­nea, astfel că n-a exis­tat opo­ziție re­a­lă din par­tea ei.

„Unii au fost su­sți­nuți toa­tă viața de dom­nul Drag­nea și n-au fost aleși în ni­cio fun­cție, au fost doar nu­miți în fun­cții”, a su­bli­niat Ga­bri­e­la Fi­rea. „Am spus trei ani că nu can­di­dez pen­tru că PSD avea can­di­dat - dom­nul Drag­nea. Şi chiar nu ave­am in­ten­ţie să in­tru într-o com­pe­ti­ţie in­ter­nă cu dom­nul Drag­nea, ca­re ori­cum avea toa­te in­stru­men­te­le să câşti­ge toa­te bă­tă­li­i­le inter­ne aşa cum se ve­de că și doam­na pre­mi­er are ace­le­a­şi in­stru­men­te pre­lua­te de la dom­nul Drag­nea pen­tru a câşti­ga ori­ce bă­tă­lie.Am in­trat în com­pe­ti­ţie, can­di­dat la can­di­da­tu­ră, pen­tru că văd că lu­cru­ri­le nu merg în di­rec­ţia bu­nă şi pen­tru că mi-e te­a­mă că vom pi­er­de nu doar pre­zi­den­ţial ele, ci şi lo­ca­le le şi par­la­men­ta­re­le. Şi nu am vrut să fiu în si­tua­ţia când co­le­gii îmi spu­neau că sunt va­ni­toa­să şi men­ţin pro­cen­tul de cre­di­bi­li­ta­te din ţa­ră doar pe­tru mi­ne pen­tru la anul,la lo­ca­le,şi că nu sunt om de echi­pă”,a ex­pli­cat pri­ma­rul Capitalei. Vi ori ca Dăn­ci­lă evi­tă, de­o­cam­da­tă, să răs­pun­dă cri­ti­ci­lor for­mu­la­te de Ga­bri­e­la Fi­rea. „Atunci când ie­şi în spa­ţi­ul pu­blic şi îţi ataci co­le­gii sau pre­şe­din­te­le par­ti­du­lui, acest lu­cru se fa­ce doar pen­tru ima­gi­ne şi nu pen­tru că vrei re­zul­ta­te. O să răs­pund tu­tu­ror aces­tor acu­za­ţii în ca­drul Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal, aşa cum cer fi­e­că­rui mem­bru de par­tid, aşa voi pro­ce­da şi eu”, a spus pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Atunci când ie­şi în spa­ţi­ul pu­blic şi îţi ataci co­le­gii sau pre­şe­din­te­le par­ti­du­lui, acest lu­cru se fa­ce doar pen­tru ima­gi­ne şi nu pen­tru că vrei re­zul­ta­te.”

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.