Nați­o­na­la „mi­că“, san­cți­o­na­tă

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Na­ţi­o­na­la de ti­ne­ret a Ro­mâni­ei va ju­ca un meci pe te­ren pro­priu cu sta­di­o­nul par­ţial închis. Co­mi­sia de dis­ci­pli­nă a UEFA a san­cți­o­nat Fe­de­rația Ro­mână de Fot­bal din cau­za unor incidente pro­vo­ca­te de spec­ta­tori în tim­pul par­ti­dei cu Croa­ţia, de la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an găz­du­it de Ita­lia și San Ma­ri­no. Fo­rul fot­ba­lis­tic eu­ro­pe­an a des­chis o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră împo­tri­va tri­co­lo­ri­lor, du­pă ce fa­nii au aprins fo­curi de ar­ti­fi­cii, au arun­cat cu di­ver­se obi­ec­te în te­ren și au avut un com­por­ta­ment ra­sist. De ase­me­nea, FRF va tre­bui să achi­te o amen­dă de 2.000 de eu­ro. Ele­vii lui Mi­rel Ră­doi dis­pu­tă pri­mul meci de aca­să în pre­li­mi­na­ri­i­le pen­tru EU­RO 2021, pe da­ta de 10 oc­tom­brie, împo­tri­va re­pre­zen­ta­ti­vei Ucrai­nei.

Si­mo­na Ha­lep a săr­bă­to­rit împreu­nă cu con­stăn­ţe­nii vic­to­ria mag­ni­fi­că de la Wim­ble­don.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.