INSPECŢIE LA DEVESELU

În ba­za mi­li­ta­ră de la Deveselu, Sta­te­le Uni­te au in­sta­lat noi ti­puri de ar­ma­ment.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Apă­ră­rii Nați­o­na­le, Ga­bri­el Leș, a vi­zi­tat ba­za mi­li­ta­ră de la Deveselu (ju­dețul Olt), ca­re găz­du­i­ește ele­men­te­le scu­tu­lui an­ti­ba­lis­tic al Sta­te­lor Uni­te și în ca­re s-au in­sta­lat, în ul­ti­me­le săp­tă­mâni, noi ti­puri de ar­ma­ment. Scu­tul an­ti­ba­lis­tic al SUA pro­te­je­a­ză ță­ri­le NATO din cen­trul și es­tul Eu­ro­pei de un

even­tual atac cu ra­che­te. Spe­cia­liștii oc­ci­den­ta­li con­si­de­ră că ase­me­nea ra­che­te ar pu­tea fi lan­sa­te de pe te­ri­to­ri­ul Ira­nu­lui și ar pu­tea avea chiar încăr­că­tu­ră nu­cle­a­ră – da­că Ira­nul va pu­ne la punct o ase­me­nea teh­no­lo­gie. Ne­o­fi­cial, se pre­su­pu­ne că in­ter­cep­to­rii an­ti­ba­lis­tici de la Deveselu ar pu­tea con­tra­ca­ra și ra­che­te ca­re ar fi lan­sa­te din Ru­sia, iar ace­as­tă ipo­te­ză a ge­ne­rat de­ja cri­tici du­re din par­tea Krem­li­nu­lui și ce­reri re­pe­ta­te ale Ru­si­ei, adre­sa­te Sta­te­lor Uni­te, de a-și re­tra­ge in­sta­lați­i­le an­ti­ba­lis­ti­ce din Ro­mânia.

Mi­nis­trul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, Ga­bri­el Leș, și am­ba­sa­do­rul SUA, Hans Klemm, au vi­zi­tat ba­za mi­li­ta­ră de la Deveselu, ca­re găz­du­i­ește ele­men­te­le scu­tu­lui an­ti­ba­lis­tic al Sta­te­lor Uni­te și în ca­re s-au in­sta­lat, în ul­ti­me­le săp­tă­mâni, noi ti­puri de ar­ma­ment.

Mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, s-a aflat săp­tă­mâna tre­cu­tă la Ba­za 99, de la Deveselu (ju­dețul Olt), a Arma­tei Ro­mâne. În in­cin­ta aces­teia sunt in­sta­la­te ele­men­te­le din Ro­mânia ale scu­tu­lui an­ti­ba­lis­tic al SUA, cel ca­re pro­te­je­a­ză ță­ri­le NATO din cen­trul și es­tul Eu­ro­pei de un even­tual atac cu ra­che­te. Spe­cia­liștii oc­ci­den­ta­li con­si­de­ră că ase­me­nea ra­che­te ar pu­tea fi lan­sa­te de pe te­ri­to­ri­ul Ira­nu­lui și ar pu­tea avea chiar încăr­că­tu­ră nu­cle­a­ră – da­că Ira­nul va pu­ne la punct o ase­me­nea teh­no­lo­gie.

Ne­o­fi­cial, se pre­su­pu­ne că in­ter­cep­to­rii an­ti­ba­lis­tici de la Deveselu ar pu­tea con­tra­ca­ra și ra­che­te ca­re ar fi lan­sa­te din Ru­sia.

O fos­tă ca­zar­mă so­vi­e­ti­că

Ace­as­tă ipo­te­ză a ge­ne­rat de­ja cri­tici du­re din par­tea Krem­li­nu­lui și ce­reri re­pe­ta­te ale Ru­si­ei, adre­sa­te Sta­te­lor Uni­te, de a-și re­tra­ge in­sta­lați­i­le an­ti­ba­lis­ti­ce din Ro­mânia.

Ba­za de la Deveselu are o su­pra­față de cir­ca 1.000 de hec­ta­re. Un de­ta­liu in­te­re­sant es­te ace­la că Ru­sia cu­noaște des­tul de bi­ne ace­as­tă uni­ta­te, întru­cât ea a fost con­stru­i­tă în pe­ri­oa­da ani­lor 1948-1953, când Ro­mânia fă­cea par­te din blo­cul co­mu­nist, iar ca­zar­ma de la Deveselu a fost uti­li­za­tă, inițial, de mi­li­tari ai URSS.

„Mi­nis­trul Apă­ră­rii Nați­o­na­le și am­ba­sa­do­rul SUA în Ro­mânia, Hans Klemm, s-au întâlnit cu per­so­na­lul ro­mân și ame­ri­can al Ba­zei 99 Deveselu și au fost in­for­mați des­pre lu­cră­ri­le vi­i­toa­re de in­fras­truc­tu­ră și achi­ziții de echi­pa­men­te ne­ce­sa­re îmbu­nă­tăți­rii spați­i­lor ad­mi­nis­tra­ti­ve, lo­gis­ti­ce și ce­lor des­ti­na­te in­stru­i­rii. Mi­nis­trul Leș a apre­ciat con­tri­bu­ţia ese­nția­lă a Ba­zei Mi­li­ta­re 99 Deveselu la Scu­tul Anti­ra­che­tă al NATO și co­la­bo­ra­rea ex­ce­len­tă între mi­li­ta­rii ro­mâni și ame­ri­cani, ca­re are un scop co­mun, de­o­se­bit de im­por­tant pen­tru apă­ra­rea te­ri­to­ri­u­lui Ro­mâni­ei și al alia­ţi­lor săi din NATO: bu­na func­ţi­o­na­re a sis­te­mu­lui anti­ra­che­tă am­pla­sat aici”, a anu­nțat,acum câte­va zi­le,un co­mu­ni­cat al MApN.

În lu­na apri­lie 2019, NATO și MApN anu­nțau, si­mul­tan, că in­sta­lați­i­le mi­li­ta­re de la Deveselu vor fi mo­der­ni­za­te și că, în ace­as­tă ba­ză de pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, va fi adus, tem­po­rar, un sis­tem de apă­ra­re an­ti-ra­che­tă de tip Ter­mi­nal Hi­gh Alti­tu­de Air De­fen­ce (THAAD), apar­ţi­nând Sta­te­lor Uni­te.

“În con­for­mi­ta­te cu de­ci­zi­i­le adop­ta­te la ni­vel NATO și cu acor­dul bi­la­te­ral încheiat între Ro­mânia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, sis­te­mul an­ti-ra­che­tă Ae­gis Asho­re in­sta­lat în ca­drul Ba­zei Mi­li­ta­re 99 Deveselu va par­cur­ge,în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re,un pro­ces de ac­tua­li­za­re, pla­ni­fi­cat an­te­ri­or. Lu­cră­ri­le ca­re vor fi efec­tua­te la ele­men­te­le Ae­gis Asho­re am­pla­sa­te la Deveselu fac par­te din ac­tua­li­za­rea pla­ni­fi­ca­tă a sis­te­me­lor Ae­gis ale SUA. Acest pro­ces de ac­tua­li­za­re nu va in­tro­du­ce în ni­ci­un fel ele­men­te de na­tu­ră ofen­si­vă sis­te­mu­lui și nu va schim­ba ca­rac­te­rul strict de­fen­siv al aces­tu­ia. Aces­te lu­crări de ac­tua­li­za­re au fost pre­vă­zu­te încă din sep­tem­brie 2009,când a fost anu­nțat ca­len­da­rul de im­ple­men­ta­re a sis­te­mu­lui SUA de apă­ra­re anti­ra­che­tă în Eu­ro­pa într-o abor­da­re no­uă, adap­ti­vă, în eta­pe (EPAA / Eu­ro­pe­an Pha­sed, Adap­ti­ve Approa­ch to Bal­lis­tic Mis­si­le De­fen­se)”, pre­ci­za co­mu­ni­ca­tul di­fu­zat de MApN.

Ac­tua­li­za­re pla­ni­fi­ca­tă

Ace­e­ași in­for­mație a fost tran­smi­să, de la Bru­xel­les, și de con­du­ce­rea NATO.

“Si­tul NATO Ae­gis Asho­re pen­tru ra­che­te ba­lis­ti­ce din Ro­mânia va fi su­pus unei ac­tua­li­zări pla­ni­fi­ca­te, de-a lun­gul aces­tei veri. Ace­as­tă ac­tua­li­za­re, ca­re a avut de­ja loc la ni­ve­lul flo­tei Ae­gis Ba­lis­tic Mis­si­le De­fen­se (flo­tă ca­re pa­tru­le­a­ză în Ma­rea Me­di­te­ra­nă și în Ma­rea Ne­a­gră – n.n.), nu va oferi ni­cio ca­pa­ci­ta­te ofen­si­vă sis­te­mu­lui Ae­gis Asho­re de apă­ra­re anti­ra­che­tă”,afir­mă con­du­ce­rea NATO. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, cu pri­le­jul vi­zi­tei la Deveselu,mi­nis­trul Ga­bri­el Leș a pre­ci­zat că, așa cum Sta­te­le Uni­te își dez­vol­tă ca­pa­ci­tăți­le mi­li­ta­re, și ce­le­lal­te țări NATO, in­clu­siv Ro­mânia, tre­bu­ie să ai­bă în ve­de­re acest obi­ec­tiv.

„Es­te al trei­lea an în ca­re MApN are alo­ca­te do­uă pro­cen­te din PIB.Arma­ta tre­bu­ie să ai­bă în do­ta­re ce­le mai per­for­man­te echi­pa­men­te pen­tru a-și înde­plini obi­ec­ti­ve­le și mi­si­u­ni­le asu­ma­te în ca­drul NATO și al par­te­ne­ria­tu­lui stra­te­gic cu SUA”,a su­bli­niat mi­nis­trul Ga­bri­el Leș.

Ba­za de la Deveselu e pur de­fen­si­vă. Nu exis­tă ni­ci­un ar­gu­ment că ar pu­tea să cre­e­ze pro­ble­me Ru­si­ei.“TEODOR MELEŞCANU, fost mi­nis­tru al Apă­ră­rii

Arma­ta tre­bu­ie să ai­bă ce­le mai per­for­man­te echi­pa­men­te pen­tru a-și înde­plini mi­si­u­ni­le.“GA­BRI­EL LEȘ, mi­nis­trul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.