Dăn­ci­lă nu are cum să fie can­di­da­tul PSD de suc­ces

Pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Firea, a de­cla­rat că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu are cum să fie can­di­da­tul PSD de suc­ces la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vi­ce­preșe­din­te­le PSD su­sți­ne că ar tre­bui con­stru­it ,,un nou USR’’, o alian­ţă elec­to­ra­lă pen­tru pre­zi­den­ţia­le, dar şi lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, între PSD, ALDE şi Pro Ro­mânia.

,,Da­că la eu­ro­par­la­men­ta­re se ob­ţi­nea, ca la lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, un scor foar­te bun - pes­te 40%, au­to­mat se mer­gea pe va­rian­ta cla­si­că, şi anu­me pre­şe­din­te­le par­ti­du­lui să fie can­di­dat, dar nu sun­tem în ace­as­tă si­tua­ţie”, a de­cla­rat Firea.

Pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Firea, a de­cla­rat, într-o in­ter­ven­ţie te­le­fo­ni­că la Ante­na 3, că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu are cum să fie can­di­da­tul Par­ti­du­lui So­cial De­mo­crat de suc­ces la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le atât timp cât nu a ob­ţi­nut nici mă­car ju­mă­ta­te din sco­rul par­ti­du­lui, in­for­me­a­ză Agerpres.

Vi­ce­preșe­din­te­le PSD su­sți­ne că ar tre­bui con­stru­it „un nou USR“, o alian­ţă elec­to­ra­lă pen­tru pre­zi­den­ţia­le, dar şi lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, între PSD ALDE şi Pro Ro­mânia

„Da­că la eu­ro­par­la­men­ta­re se ob­ţi­nea ca la lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, un scor foar­te bun - pes­te 40%, au­to­mat se mer­gea pe va­rian­ta cla­si­că, şi anu­me pre­şe­din­te­le par­ti­du­lui să fie can­di­dat, dar nu sun­tem în ace­as­tă si­tua­ţie. (...) So­lu­ţia din punc­tul meu de ve­de­re e de a crea o alter­na­ti­vă la ce e acum la Pa­la­tul Co­tro­ceni, un nou USR să-i spu­nem, o alian­ţă elec­to­ra­lă pen­tru pre­zi­den­ţia­le, dar şi lo­ca­le şi par­la­men­ta­re, între PSD, ALDE şi Pro Ro­mânia cu cel mai bi­ne pla­sat can­di­dat. (...) Da­că vrem de­mo­cra­ţie în par­tid şi da­că vrem o ale­ge­re co­rec­tă, nu pu­tem să ac­cep­tăm să ni se im­pu­nă o va­rian­tă pe ca­re eu nu o con­si­der câşti­gă­toa­re. Câtă vre­me doam­na pre­mi­er - cu tot res­pec­tul - de 3-4 ani, nu de ieri, azi, nu a ajuns nici mă­car la ju­mă­ta­te din sco­rul par­ti­du­lui, nu are cum să fie can­di­da­tul PSD de suc­ces şi nici nu are şan­se să cre­as­că“, a de­cla­rat Firea, con­form sur­sei ci­ta­te. Po­tri­vit Ga­bri­e­lei Firea, prim-mi­nis­trul se su­praa­pre­cia­ză.

„Doam­na Dăn­ci­lă a spus că, da­că nu in­tră în tu­rul 2, îşi pu­ne man­da­tul pe ma­să. Asta mi se pa­re îngro­zi­tor. E vor­ba doar de

un om, de o ca­ri­e­ră, nu e vor­ba de toa­tă ţa­ra, de tot par­ti­dul. Să înţe­leg că noi to­ţi şi cei din ţa­ră ca­re ne-au vo­tat şi ne vor vo­ta împreu­nă va­lo­răm doar cât man­da­tul doam­nei pre­mi­er? Mi se pa­re că se su­praa­pre­cia­ză“, a afir­mat Firea. De ase­me­nea, edi­lul a su­bli­niat fap­tul că sunt mai mul­ţi vi­no­vați pen­tru re­zul­ta­te­le sla­be de la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re.

„Nu e nor­mal să se dea vi­na doar pe dom­nul Drag­nea sau pe cei câţi­va co­la­bo­ra­tori apro­pia­ţi, pen­tru că, până la ur­mă, da­că ei gre­şe­au atât de mult, pro­ba­bil că cei 50-60 de co­le­gi din Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv tre­bu­iau (...) prin vot să îndrep­te ace­le de­ci­zii gre­şi­te“, a mai spus pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.