So­ri­na Pin­tea de­nu­nță CNAS la DNA

CNAS a blo­cat fun­cți­o­na­rea nor­ma­lă a sis­te­mu­lui in­for­ma­tic al car­du­lui de să­nă­ta­te

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pres­ta­rea unor astfel de ac­ti­vi­tă­ţi, pen­tru sis­te­me afla­te în ex­ploa­ta­re la ni­vel na­ţi­o­nal, re­pre­zin­tă o im­pli­ca­re fi­nan­cia­ră de­loc de ne­gli­jat, im­po­si­bil de sus­ţi­nut pe ter­men ne­de­fi­nit de că­tre o com­pa­nie pri­va­tă.“COMPANIA SIVECO

Mi­nis­trul a su­sți­nut,într-o con­fe­ri­nță de pre­să, re­zul­ta­te­le an­che­tei de la CNAS cu pri­vi­re la car­dul de să­nă­ta­te. „De ani de zi­le, Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te – şi spun Ca­sa, de­şi ştiu foar­te clar ca­re sunt di­rec­ţi­i­le ca­re au avut gri­jă să nu me­ar­gă pro­ce­du­ri­le în di­rec­ţia le­ga­lă şi nor­ma­lă – uzând de pro­ce­dee bi­ro­cra­ti­ce exa­ge­ra­te, a blo­cat ce­ea ce înse­am­nă func­ţi­o­na­rea nor­ma­lă a sis­te­mu­lui. Şi îmi asum ce­ea ce spun, pen­tru că în mo­men­tul în ca­re niş­te pro­ce­duri ca­re pu­te­au fi fi­na­li­za­te, chiar cu toa­te con­tes­ta­ţi­i­le din lu­me, au fost ui­ta­te ofer­te ca­re au ex­pi­rat stând în Ca­să... Sunt lu­cruri ca­re au îngreu­nat şi au afec­tat foar­te mult func­ţi­o­na­rea aces­tui sis­tem.“

„Acest ra­port de con­trol va fi de­pus la DNA. Sunt aici cu şe­ful Cor­pu­lui de Con­trol. Noi am stu­diat încă de săp­tă­mâna tre­cu­tă ce­ea ce avem în ra­por­tul pre­a­la­bil. Din punc­tul nos­tru de ve­de­re exis­tă fap­te de na­tu­ră pe­na­lă.Sunt con­vin­să că in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui îşi vor fa­ce da­to­ria“, a spus mi­nis­trul.

So­ri­na Pin­tea a pre­ci­zat că în cur­sul zi­lei de luni se va fa­ce o pro­ce­du­ră de achi­zi­ţie în re­gim de ur­gen­ţă, având în ve­de­re că a ex­pi­rat con­trac­tul pen­tru ba­za de da­te a sis­te­mu­lui in­for­ma­tic.

„De 17 zi­le sis­te­mul nu a func­ţi­o­nat.Astă­zi s-a dat dru­mul la sis­tem. Din pă­ca­te, la ora 10.00 a înce­put să înre­gis­tre­ze din nou sin­co­pe. În ur­ma aces­tei dis­cu­ţii pe ca­re am avut-o cu re­pre­zen­tan­ţii Ca­sei şi cu re­pre­zen­tan­ţii Siveco, con­clu­zi­i­le sunt mai mul­te. Ori­cum, se im­pun mă­suri ur­gen­te pen­tru a pu­tea re­zol­va ur­gent, în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re, mo­dul de func­ţi­o­na­re a plat­for­mei. Astfel încât în cur­sul zi­lei de azi se va fa­ce o pro­ce­du­ră de achi­zi­ţie în re­gim de ur­gen­ţă, având în ve­de­re fap­tul că pen­tru ba­za de da­te con­trac­tul a ex­pi­rat. Pro­ce­du­ra înce­pu­tă nu a fost fi­na­li­za­tă, pen­tru că es­te con­tes­ta­tă. Şi atunci, pen­tru a asi­gu­ra pe­ri­oa­da-tam­pon, fă­ră con­trac­ta­re, e ne­voie de pro­ce­du­ră de ur­gen­ţă. Men­ţi­o­nez că ace­as­tă pro­ce­du­ră ar fi tre­bu­it să fie fă­cu­tă în mo­men­tul în ca­re s-a con­sta­tat că pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie pen­tru con­trac­tul de men­te­nan­ţă nu es­te fi­na­li­za­tă. Nu po­ţi lă­sa sis­te­me­le ba­zei in­for­ma­ti­ce ce­lei mai com­ple­xe din Ro­mânia fă­ră men­te­nan­ţă“, a spus ea.

Infor­ma­ti­za­rea sis­te­mu­lui sa­ni­tar a cos­tat 172,55 mi­li­oa­ne de eu­ro – sis­te­mul in­for­ma­tic unic in­te­grat (SIUI),re­ţe­ta elec­tro­ni­că (SIPE), car­dul elec­tro­nic de să­nă­ta­te (CEAS) şi do­sa­rul elec­tro­nic de să­nă­ta­te (DES). De Sis­te­mul In­for­ma­tic Unic In­te­grat s-a ocu­pat fur­ni­zo­rul Hew­lett-Pac­kard, împreu­nă cu dez­vol­ta­to­rul Siveco, STS a asi­gu­rat co­mu­ni­ca­ţi­i­le spe­cia­le, iar SRI se­cu­ri­ta­tea ci­ber­ne­ti­că.

Siveco a anun­ţat pe da­ta de 01.05.2018 că a ex­pi­rat con­trac­tul cu CNAS şi că au fost sus­pen­da­te ac­ti­vi­tă­ţi­le de men­te­nan­ţă le­ga­te de ba­za de da­te ORACLE, a sis­te­me­lor SIPE, SIUI şi CEAS. SIVECO atră­gea aten­ţia că „nu lu­cre­a­ză gra­tis“. Spe­cia­liş­tii aver­ti­ze­a­ză că, în lip­sa unui su­port teh­nic, plat­for­ma in­for­ma­ti­că se de­gra­de­a­ză şi exis­tă ris­cul să pi­ce,IT-iş­tii CNAS nea­vând com­pe­ten­ţe pen­tru a ope­ra astfel de sis­te­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.