Cat(i)astro­fa Învăță­mântu­lui

Par­ti­de­le ca­re s-au pe­rin­dat la gu­ver­na­re, in­di­fe­rent de așa-zi­sa ide­o­lo­gie sau vi­zi­u­ne a aces­to­ra, au „arun­cat“la Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei tot ce au avut mai ne­sem­ni­fi­ca­tiv.

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU edi­to­ria­list

Și e foar­te greu să-ți ex­plici de un­de au gă­sit ase­me­nea „spe­ci­me­ne“. Nu are rost să enu­me­răm exem­ple, de­oa­re­ce, din ne­fe­ri­ci­re, le știm foar­te bi­ne cu toții.

Toți acești „ex­pe­rți“arun­cați să de­ci­dă soar­ta Învăță­mântu­lui ro­mânesc au avut o ob­se­sie: Le­gea Edu­cați­ei, re­for­ma­rea sis­te­mu­lui. Astfel încât acest sis­tem a fost re­for­mat și dez-re­for­mat, și to­tuși nu s-a schim­bat ni­mic. To­tul a fost doar o amețe­a­lă în plus pen­tru an­ga­jații din Învăță­mânt, ele­vi și pă­ri­nți.

Am re­de­nu­mit edu­ca­toa­re­le și învăță­to­rii pro­fe­sori pen­tru învăță­mântul pri­mar și preșco­lar (ca și când și-ar fi pus ci­ne­va pro­ble­ma că sunt altce­va – mi­liți­eni, me­dici, con­tro­lori pe tren și așa mai de­par­te), am mai tri­mis das­că­lii la niște cur­suri, la ca­re ni­meni (nici mă­car cei ca­re le-au or­ga­ni­zat) nu a înțe­les ni­mic, am mai amețit puțin uni­ver­si­tăți­le și le-am po­li­ti­zat și mai mult, în bă­tă­lia pen­tru fi­na­nța­re, am pus niște ca­me­re de fil­mat în șco­li, pe ca­re ori­cum nu le ve­ri­fi­că ni­meni... Și mai sunt mul­te mă­suri de ge­nul aces­ta, des­pre ca­re nu poți să spui ce be­ne­fi­ciu au adus pro­ce­su­lui di­dac­tic.

Ele­vii au înțe­les că im­por­tan­tă nu es­te co­rec­ti­tu­di­nea, ci să nu te prin­dă ni­meni când faci ce­va ne­re­gu­la­men­tar, iar pro­fe­so­rii au înțe­les că im­por­tant es­te ce spu­ne șe­ful de la in­spec­to­rat sau de la mi­nis­ter, chiar da­că es­te o tâmpe­nie. Și ca toa­te aces­tea să poar­te un nu­me, le-am spus „re­for­ma Învăță­mântu­lui“. Din­tre toa­te per­so­na­je­le ca­re au con­tri­bu­it la eter­na tran­sfor­ma­re a șco­lii ro­mânești, ac­tua­lul, fos­tul și, cel mai pro­ba­bil, din nou, vi­i­to­rul mi­nis­tru al Edu­cați­ei, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, con­du­ce de­tașat ca om ca­re, pe bu­nă drep­ta­te, a „abram­bu­rit“Învăță­mântul. Nu o acuz pe doam­na mi­nis­tru, nea­pă­rat, de re­le in­te­nții. Dar, du­pă cum bi­ne știm, dru­mul spre iad es­te pa­vat cu bu­ne in­te­nții.

Doam­na mi­nis­tru Andro­nes­cu (Ca­ti, pen­tru cu­nos­că­tori) a reușit în fi­e­ca­re man­dat de șef al Edu­cați­ei (vor­bim de pa­tru, din­tre ca­re, până acum, ni­ci­u­nul nu a fost dus la bun sfârșit) să-și anu­le­ze pro­pri­i­le mă­suri.A des­fi­i­nțat, reînfi­i­nțat, răs­des­fi­i­nțat și ră­sînfi­i­nțat șco­li­le pro­fe­si­o­na­le și li­ce­e­le pe­da­go­gi­ce, a agre­at, de­za­gre­at, ră­sa­gre­at și răs­de­za­gre­at uni­ver­si­tăți­le par­ti­cu­la­re, iar acum es­te greu de înțe­les, pen­tru toa­tă lu­mea, ce vrea să fa­că prin no­ua Le­ge a Edu­cați­ei.Toa­te aces­tea,luând în con­si­de­ra­re că, în ese­nță, tot pe ea se co­rec­te­a­ză sau ce fa­ce...Le­gea Edu­cați­ei Nați­o­na­le 1/2011 nu mai are de­mult for­ma în ca­re a fost lan­sa­tă de mi­nis­trul de atunci, Da­ni­el Fu­ne­riu. Iar unul din­tre prin­ci­pa­lii ar­ti­zani ai amen­dă­rii aces­tei le­gi es­te ac­tua­lul mi­nis­tru, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu. Într-ade­văr, era ne­voie de une­le mo­di­fi­cări, dar vor­bim de o re­a­lă „mal­tra­ta­re“,în timp,a Le­gii Edu­cați­ei. Acum, doam­na Andro­nes­cu vrea, din nou, să schim­be ce a schim­bat.

Din nou es­te vor­ba de ră­sînfi­i­nța­rea li­ce­e­lor pe­da­go­gi­ce, a șco­li­lor pro­fe­si­o­na­le și de neînțe­les es­te ce se va întâmpla cu li­ce­e­le teh­no­lo­gi­ce și cu ce­le uma­nis­te. Și ca ci­re­așa de pe tort, sau bom­boa­na de pe co­li­vă, de­pin­de cum pri­viți, doam­na mi­nis­tru Andro­nes­cu vrea să schim­be și de­nu­mi­rea,din Le­gea Edu­cați­ei, în Co­dul Edu­cați­ei. Dar poa­te se răz­gândește din nou.

Du­pă ce chiar ea a de­cis să nu mai avem învăță­tori și edu­ca­toa­re fă­ră stu­dii su­pe­ri­oa­re (ce­ea ce se întâmplă de­mult în ță­ri­le ci­vi­li­za­te din Eu­ro­pa), doam­na mi­nis­tru s-a gândit să se­mi­re­ac­ti­ve­ze li­ce­e­le pe­da­go­gi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.