Se­cre­te­le FSB, de­con­spi­ra­te

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pi­ra­ta­rea SyTe­ch a per­mis dez­vă­lu­iri des­pre un gu­vern ca­re vi­ze­a­ză de­co­nec­ta­rea de in­ter­ne­tul mon­dial, în pro­fi­tul unu­ia nați­o­nal, pen­tru a su­pra­ve­ghea in­for­mați­i­le din spați­ul său ci­ber­ne­tic, sub pre­tex­tul pre­gă­ti­rii pen­tru un even­tual răz­boi in­for­ma­tic.

Pi­ra­ta­rea SyTe­ch a per­mis dez­vă­lu­iri des­pre un gu­vern ca­re vi­ze­a­ză de­co­nec­ta­rea de in­ter­ne­tul mon­dial, în pro­fi­tul unu­ia na­ţi­o­nal, pen­tru a su­pra­ve­ghea in­for­ma­ţi­i­le din spa­ţi­ul său ci­ber­ne­tic, sub pre­tex­tul pre­gă­ti­rii pen­tru un even­tual răz­boi in­for­ma­tic.

Gru­pul de hackeri „Ov1ru$“a spart ser­ve­rul Acti­ve Di­rec­to­ry al SyTe­ch (un im­por­tant sub­con­trac­tor al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ru­se – FSB), de un­de a avut ac­ces la între­a­ga rețea in­for­ma­ti­că a an­tre­pre­no­ru­lui ser­vi­ci­i­lor se­cre­te și age­nți­i­lor de se­cu­ri­ta­te ru­sești. Se es­ti­me­a­ză că es­te cea mai ma­re scur­ge­re in­for­ma­ti­că de da­te des­pre mun­ca ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­ta­te ale Ru­si­ei. Hac­ke­rii au des­chis o breșă într-un ser­ver SyTe­ch și au fu­rat da­te pri­vind proi­ec­te­le in­ter­ne asu­pra că­ro­ra lu­cra so­ci­e­ta­tea pen­tru FSB. Au fu­rat 7,5 To de da­te și au pro­fi­tat pen­tru a înlo­cui pa­gi­na web a între­prin­de­rii in­for­ma­ti­ce prin­tr-un „yo­ba fa­ce“, un emo­ji po­pu­lar în rândul uti­li­za­to­ri­lor ruși, ca­re înse­am­nă „trol­ling“. Po­tri­vit unui ra­port BBC Rus­sia, apă­rut în de­cem­brie anul tre­cut, pi­rații in­for­ma­tici ai gru­pu­lui Di­gi­tal Re­vo­lu­ti­on pre­tin­de­au că au spart ser­ve­rul Quan­tum Re­se­ar­ch Insti­tu­te, ca­re lu­cre­a­ză pen­tru FSB, fu­rând și pu­bli­când ul­te­ri­or do­cu­men­te ca­re des­criau sis­te­mul de su­pra­ve­ghe­re

al rețe­le­lor so­cia­le. Ra­por­tul pre­ci­za că, în mo­me­nul pi­ra­tă­rii, Quan­tum Re­se­ar­ch, în ca­li­ta­te de sub­con­trac­tor, era de­ja pe ca­le să in­sta­le­ze un astfel de sis­tem în Ka­zah­stan.

Da­te­le ob­ţi­nu­te au per­mis se­cți­ei ru­sești a BBC să afle că SyTe­ch a lu­crat la cel puțin 20 de proi­ec­te in­for­ma­ti­ce ne­des­ti­na­te pu­bli­cu­lui, co­man­da­te de age­nți­i­le se­cu­ri­tății ru­se.BBC a su­bli­niat că do­cu­men­te­le des­co­pe­ri­te nu co­nți­neau da­te des­pre se­cre­te de stat.Prin­tre cli­e­nții SyTe­ch fi­gu­re­a­ză Quan­tum Re­se­ar­ch Insti­tu­te,ope­ra­to­rul nați­o­nal de co­mu­ni­cații prin sa­te­lit, RT Comm, și cen­trul de in­for­mații și analiză al De­par­ta­men­tu­lui Ju­di­ciar al Cu­rții Su­pre­me a Ru­si­ei. Ma­jo­ri­ta­tea proi­ec­te­lor ne­pu­bli­ce ale SyTe­ch au fost re­a­li­za­te la in­di­cați­i­le uni­tății mi­li­ta­re 71330, ca­re fa­ce par­te din­tr-o di­re­cție a FSB ce se ocu­pă cu in­for­mații se­cre­te elec­tro­ni­ce. Or, aces­te proi­ec­te des­ti­na­te ser­vi­ci­u­lui fe­de­ral de se­cu­ri­ta­te al Ru­si­ei au fost di­vul­ga­te de hackeri. Pri­mul es­te Nau­ti­lus-S, cre­at pen­tru su­pri­ma­rea rețe­lei ru­sești Tor, ce per­mi­te uti­li­za­to­ru­lui să na­vi­ghe­ze în ano­ni­mat pe internet.Tor es­te o rețea in­for­ma­ti­că ce dis­tri­bu­ie co­ne­xi­uni internet în mod ale­a­to­riu ser­ve­re­lor din di­fe­ri­te pă­rți ale lu­mii, per­mițând uti­li­za­to­ri­lor să oco­le­as­că cen­zu­ra și să-și as­cun­dă iden­ti­ta­tea.

Al doi­lea proi­ect pus în prac­ti­că de SyTe­ch es­te nu­mit Ho­pe și ana­li­ze­a­ză struc­tu­ra și com­po­ziția seg­men­tu­lui rus al in­ter­ne­tu­lui. În acest an, Ru­sia a efec­tuat tes­te în cur­sul că­ro­ra a de­co­nec­tat seg­men­tul nați­o­nal rus de res­tul in­ter­ne­tu­lui. Prac­tic, tes­tul de de­co­nec­ta­re pla­ni­fi­ca­tă a con­stat din ve­ri­fi­ca­rea ca tran­smi­sia de da­te între ce­tățe­nii ruși și or­ga­ni­zații ru­se să ră­mână în in­te­ri­o­rul ță­rii, în loc să fie îndrep­ta­te spre ex­te­ri­or.Anul tre­cut,Par­la­men­tul rus a fost se­si­zat de o le­ge ca­re im­pu­ne fur­ni­zo­ri­lor de ac­ces la in­ter­ne­tul ru­sesc – Ru­net - să asi­gu­re in­de­pen­de­nța aces­tu­ia,în așa fel încât să poa­tă de­co­nec­ta ța­ra de res­tul in­ter­ne­tu­lui în ca­zul unei agre­si­uni externe. Prin­tre proi­ec­te­le SyTe­ch ră­ma­se în sta­di­ul de cer­ce­ta­re fi­gu­re­a­ză Tax-3,un proi­ect de cre­a­re a unui in­tra­net închis, pen­tru sto­ca­rea in­for­mați­i­lor pri­vind per­so­na­li­tăți­le foar­te sen­si­bi­le ale sta­tu­lui, ju­de­că­to­rii și fun­cți­o­na­rii ad­mi­nis­trați­i­lor lo­ca­le,se­pa­rat de res­tul rețe­le­lor in­for­ma­ti­ce din Ru­sia.

FOTO: AP

Mi­nis­trul de Externe,Ser­ghei La­vrov (dre­ap­ta),ală­turi de șe­ful FSB,Ale­xan­der Bor­tni­kov.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.