De ce s-a apre­ciat au­rul la cel mai ma­re preţ din ul­ti­mii şap­te ani

Pre­ţul au­ru­lui a atins cel mai înalt ni­vel din anul 2012 până în pre­zent, pe fon­dul creş­te­rii vo­la­ti­li­tă­ţii me­ta­lu­lui pe pi­e­ţe­le in­ter­na­ţi­o­na­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - florin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­ţul au­ru­lui a atins cel mai înalt ni­vel din anul 2012 până în pre­zent, pe fon­dul creş­te­rii vo­la­ti­li­tă­ţii me­ta­lu­lui pe pi­e­ţe­le in­ter­na­ţi­o­na­le. Pre­ţul gra­mu­lui de aur a cres­cut de la 192,5382 lei la 194,9091 lei. Aces­ta es­te cel mai ri­di­cat ni­vel din 28 noi­em­brie 2012, când a fost 195,3930 lei.

Când ti­pă­reş­ti tri­li­oa­ne de do­lari, ba­nii băl­tesc în economie, plim­ba­ţi între con­turi.“CRISTIAN PĂUN, pro­fe­sor uni­ver­si­tar

Pre­ţul gra­mu­lui de aur a cres­cut de la 192,5382 lei la 194,9091 lei. Aces­ta es­te cel mai ri­di­cat ni­vel din 28 noi­em­brie 2012, când a fost 195,3930 lei. Ce ara­tă acest lu­cru?

Poa­te ară­ta, de exem­plu, spu­ne uni­ver­si­ta­rul Cristian Păun, „o creş­te­re de preţ tem­po­ra­ră, pe fon­dul mu­tă­rii unor bani din acti­ve mai spe­cu­la­ti­ve, pre­cum crip­to­mo­ne­de­le, spre ce­va mai sta­bil, ce nu are un preţ oa­re­cum la ni­ve­lul va­lo­rii sa­le re­a­le. Inves­ti­to­rii, la sfa­tul unor fon­duri de in­ves­ti­ţii, au de­cis să mi­ze­ze pe aur“.

Ace­as­tă creş­te­re, amin­teş­te Păun pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, apa­re când pia­ţa e inun­da­tă cu do­lari, pe fon­dul re­la­xă­rii can­ti­ta­ti­ve fă­cu­te de Fe­de­ral Re­ser­ve. „Când ti­pă­reş­ti tri­li­oa­ne de do­lari, ba­nii băl­tesc în economie, plim­ba­ţi între con­turi. Li­chi­di­ta­tea din sis­tem creş­te vo­la­ti­li­ta­tea pre­ţu­ri­lor. Ba­nii se mu­tă foar­te uşor din­tro par­te în alta: de pe crip­to­mo­ne­de pe aur, de pe aur pe pe­trol ş.a.m.d. S-ar pu­tea să fie ce­va de mo­ment“, spu­ne pro­fe­so­rul.

„Tre­bu­ie să ve­dem da­că în spa­te nu se as­cun­de o po­si­bi­lă pa­ni­că, te­me­re, in­for­ma­ţie că lu­cru­ri­le nu merg foar­te bi­ne, şi atunci ne mu­tăm pe aur“, atra­ge aten­ţia Cristian Păun.

Inves­ti­ţia în aur

În ul­ti­mii ani, au­rul nu a fost ma­rea ve­de­tă a pla­sa­men­te­lor, com­pa­ra­tiv cu alte acti­ve, crip­to­mo­ne­de­le sau anu­mi­te ac­ţi­uni. „Un pri­e­ten a in­ves­tit în aur. Eu în re­al es­ta­te. Am câşti­gat mai mult, in­clu­siv din creş­te­rea va­lo­rii apar­ta­men­te­lor. Alt pri­e­ten a in­ves­tit într-o crip­to­mo­ne­dă ro­mâneas­că. A câşti­gat mai mult ca mi­ne. Cred că acum au­rul re­vi­ne la mo­dă şi pen­tru că a fost su­be­va­luat“, opi­nea­ză Păun.

Au­rul are şi uti­li­za­re eco­no­mi­că. Pes­te 90% din can­ti­ta­te se află în pre­zent în bănci cen­tra­le. Pen­tru va­loa­rea eco­no­mi­că, ră­mâne foar­te pu­ţin în pia­ţă şi se fo­lo­seş­te tot mai mult în elec­tro­ni­că şi elec­tro­teh­ni­că. Şi pia­ţa bi­ju­te­ri­i­lor a cres­cut foar­te mult, pen­tru că se tran­zac­ţi­o­nea­ză aur în bi­ju­te­rii un­de­va la pes­te 2.000 t/an. „Avem o ce­re­re de bi­ju­te­rii şi pe fon­dul unui boom eco­no­mic, ca­re a ge­ne­rat con­sum mai ma­re“, a spus Păun.

FOTO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.