So­ri­na. Cum ră­mâne cu su­fe­rin­ţa din „de­mo­cra­ţia pic­ta­tă“a Ro­mâni­ei?

Romania Libera - - Pagina 2 - Adria­na Con­stan­ti­nes­cu

Ieri, „Ade­vă­rul“ti­tra în ex­clu­si­vi­ta­te: „Du­mi­ni­că, soții Să­că­rin au pi­er­dut avi­o­nul. Cum au fost blo­cați la Ae­ro­por­tul Oto­peni?“.

Do­va­dă că în su­fle­tul ro­mâni­lor va ră­mâne me­reu un gust amar pen­tru soar­ta mi­cuței So­ri­na. Ni­ci­o­da­tă nu m-am îndoit de su­fle­tul aces­tui po­por. Cu ul­ti­ma zvâcni­re, pașnic şi „șchi­o­pă­tând de sis­te­mul ma­fi­ot“, au încer­cat să opre­as­că un abuz. Sun­tem astfel împă­cați că le-au dat aces­tor Să­că­rini bi­ne­me­ri­ta­tul „la re­ve­de­re“: „Au fost mo­men­te groaz­ni­ce pen­tru soții Să­că­rin du­mi­ni­că di­mi­neață, 21 iu­lie, pe Ae­ro­por­tul Oto­peni. Când au ajuns în fil­tre­le din ae­ro­port și au înain­tat do­cu­men­te­le lor și ale So­ri­nei pen­tru a fi ve­ri­fi­ca­te, toți an­ga­jații au înce­put să se agi­te. Le-au fost con­tro­la­te ba­ga­je­le la sânge, iar ac­te­le le-au fost ri­di­ca­te pen­tru o ve­ri­fi­ca­re «mai amă­nu­nți­tă». Ga­bri­el Să­că­rin a între­bat în re­pe­ta­te rânduri: «De ce nu ne per­mi­teți să ple­căm?»“. Pri­mul avi­on l-au pi­er­dut, însă pe al doi­lea nu l-au mai pi­er­dut. Atât au pu­tut să lup­te ro­mânii noștri. „Pă­re­ro­lo­gii de ser­vi­ciu“să ia amin­te: „toți an­ga­jații“s-au împo­tri­vit!

Cru­zi­mea cu ca­re ace­as­tă fe­tiță de 8 ani a fost smul­să din sânul fa­mi­li­ei fă­ră drept la ome­nes­cul „bun ră­mas!“nu mai poa­te fi ex­pli­ca­tă de ni­cio jus­tiție, cum nu mai poa­te fi ier­ta­tă ine­rția tu­tu­ror po­li­ti­ci­e­ni­lor şi a con­du­că­to­ri­lor din struc­tu­ra de se­cu­ri­ta­te a ță­rii! Preșe­din­te­le ca­re va adu­ce fe­tița So­ri­na aca­să, în Baia de Ara­mă, la ade­vă­rații ei pă­ri­nți (pă­rin­te­le es­te cel ca­re te creş­te), şi îi va tra­ge la răs­pun­de­re pe „ine­rții in­te­re­su­lui su­pe­ri­or al co­pi­lu­lui“, ace­la va fi ales prin vot de ro­mâni. So­ri­na a de­venit sim­bol al ade­vă­ra­tei de­mo­crații pen­tru că ea a dez­vă­lu­it, în nu­mai o lu­nă, „de­mo­crația pic­ta­tă“a Ro­mâni­ei: sis­tem ju­di­ciar, sis­tem ad­mi­nis­tra­tiv, sis­tem de se­cu­ri­ta­te şi sis­tem di­plo­ma­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.