IRA­NUL A ARESTAT MEMBRII UNEI „REŢELE“A CIA

Romania Libera - - Pagina 2 - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Au­to­ri­tă­ţi­le ira­ni­e­ne au anun­ţat luni că au arestat 17 per­soa­ne, din­tre ca­re câte­va au fost con­dam­na­te la moar­te, în ca­drul unei ope­ra­ţi­uni de dez­mem­bra­re a unei „reţele a CIA“, re­la­te­a­ză AFP şi Reu­ters.

„Unii au fost con­dam­na­ţi la moar­te, iar alţii la ani grei de închi­soa­re“, a de­cla­rat pre­sei şe­ful ser­vi­ci­u­lui de con­tras­pi­o­naj din Mi­nis­te­rul de Infor­ma­ţii ira­nian,a că­rui iden­ti­ta­te nu a fost dez­vă­lu­i­tă.Anun­ţul sur­vi­ne la trei luni de la es­ca­la­da­rea ten­si­u­ni­lor cu Occi­den­tul, ca­re s-a de­clan­şat atunci când,la înce­pu­tul lu­nii mai,au in­trat în vi­goa­re noi sanc­ţi­uni im­pu­se de SUA Te­he­ra­nu­lui. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, Ira­nul a se­ches­trat un pe­tro­li­er bri­ta­nic în Strâmtoa­rea Ormuz du­pă ce in­fan­te­ria ma­ri­nă bri­ta­ni­că

a re­ţi­nut, pe 4 iu­lie, pe­tro­li­e­rul ira­nian „Gra­ce 1“în lar­gul Gi­bral­ta­ru­lui. „Spi­o­nii iden­ti­fi­ca­ţi erau an­ga­ja­ţi în cen­tre pri­va­te sen­si­bi­le şi vi­ta­le din sec­to­rul eco­no­mic, nu­cle­ar, de in­fras­truc­tu­ră, mi­li­tar şi din do­me­ni­ul cy­ber­ne­tic, un­de aceş­tia co­lec­tau infor­ma­ţii cla­si­fi­ca­te“, po­tri­vit unei de­cla­ra­ţii a mi­nis­te­ru­lui, ci­ta­tă de te­le­vi­zi­u­nea de stat. Ira­nul a anun­ţat în iu­nie că mo­ni­to­ri­za o re­ţea de spi­o­naj, des­pre ca­re se pre­su­pu­nea că era con­du­să de CIA, şi că mai mul­ţi spi­oni ame­ri­cani au fost ares­ta­ţi în di­fe­ri­te ţări ca re­zul­tat al aces­tei ac­ţi­uni, men­ţi­o­nea­ză Reu­ters.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.