Proi­ect de mo­di­fi­ca­re a Co­du­ri­lor Pe­na­le

Preșe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, a cri­ti­cat de­ci­zia CCR ca­re a sta­bi­lit că nu poa­te fi im­pu­să o in­ter­dic­ţie ge­ne­ra­lă de acor­da­re a mă­su­ri­lor de am­nis­tie și gra­ţi­e­re co­lec­ti­vă sau in­di­vi­dua­lă în pri­vin­ţa anu­mi­tor in­frac­ţi­uni.

Romania Libera - - Actualitat­e - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Orban a apre­ciat luni că de­ci­zia CCR cu pri­vi­re la proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Le­gii fun­da­men­ta­le es­te „stra­nie“. „Am ana­li­zat si­tua­ţia cre­a­tă în ur­ma de­ci­zi­ei stra­nii a Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le, ca­re nu a ac­cep­tat ca de­ci­zia lua­tă de ce­tă­ţeni în ca­drul re­fe­ren­du­mu­lui din 26 mai de a in­ter­zi­ce am­nis­tia şi gra­ţi­e­rea să fie cu­prin­să în proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei.Aştep­tăm mo­ti­va­rea…Pen­tru noi,voin­ţa ce­tă­ţe­ni­lor es­te li­te­ră de le­ge şi proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei va mer­ge mai de­par­te în dez­ba­te­rea par­la­men­ta­ră“, a de­cla­rat Orban du­pă şe­din­ţa Bi­ro­u­lui Exe­cu­tiv al PNL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.