Sus­pi­ci­uni de sa­bo­taj

Romania Libera - - Actualitat­e -

Au­to­ri­tă­ţi­le evi­tă să spu­nă cât de gra­vă es­te si­tua­ţia, în con­di­ţi­i­le în ca­re exis­tă sus­pi­ci­uni de sa­bo­taj. În 2012, sis­te­mul IT al Car­du­lui Na­ţi­o­nal de Asi­gu­rări So­cia­le de Să­nă­ta­te (CEAS) a cos­tat pes­te 87,6 mi­li­oa­ne lei (fă­ră TVA) şi a fost im­ple­men­tat de aso­ci­e­rea HP Ro­mânia – No­ven­sys Cor­po­ra­ti­on, având ca sub­con­trac­tant pe SIVECO Ro­mânia. Fir­ma Te­am­net, a lui Se­bas­tian Ghi­ţă, a câşti­gat li­ci­ta­ţia pen­tru men­te­nan­ţa unor com­po­nen­te, un con­tract în va­loa­re de pes­te 22 mi­li­oa­ne de lei fă­ră TVA, însă a in­trat apoi în in­sol­ven­ţă şi a pri­mit drep­tul la acor­da­rea men­te­nan­ţei fir­ma Siveco, până la o no­uă li­ci­ta­ţie, fi­ind încheiat un acord în va­loa­re to­ta­lă de pes­te 7,6 mi­li­oa­ne lei (fă­ră TVA), po­tri­vit da­te­lor pu­bli­ca­te în Sis­te­mul Elec­tro­nic de Achi­zi­ţii Pu­bli­ce (SEAP). Con­trac­tul a fost atri­bu­it prin ne­go­ci­e­re fă­ră li­ci­ta­ţie, în con­di­ţi­i­le în ca­re sis­te­mul ERP, un so ca­re in­te­gre­a­ză toa­te in­for­ma­ţi­i­le din plat­for­mă, a fost dez­vol­tat tot de Siveco oda­tă cu SIUI.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.